przesuń do treści
BiP

Skargi, wnioski, petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Tryb:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w urzędzie – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Gminy Nędza– należy do Sekretariatu Urzędu Gminy Nędza.

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania.

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują Referaty organizacyjne, które je rozpoznawały, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących tych skarg lub wniosków kompletuje Sekretariat Urzędu Gminy Nędza.

.

Rejestr zmian strony Skargi, wnioski, petycje

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2013-10-30 15:18:34
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2015-03-23 14:57:49
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2015-03-23 14:57:45
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2015-03-23 14:57:45
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3932