przesuń do treści
BiP

Deklaracja dostępności

Gmina Nędza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Nędza.
Data publikacji strony internetowej: 2015-01-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączeń

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści będące w posiadaniu naszego podmiotu, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miejskiego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
 • wybrane podstrony, mogą nie posiadać w pełni poprawnego formatowania treści,

Ze względu na obszerność strony liczącą w wielu tysiącach podstron, rozpoczęliśmy stałe prace w celu ciągłego zwiększania poziomu dostępności naszych treści i publikowanych materiałów. Za ewentualne problemy przepraszamy i w przypadku braku dostępu do wybranych treści - zachęcamy do kontaktu z urzędem

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-08
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do instrukcji Jak korzystać z BIP (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do menu przedmiotowego (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
 • Przejdź do treści strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 5)
 • Przejdź do Panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 6)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + W)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Leszek Pietrasz, leszek.pietrasz@nedza.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 326660477. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gmina Nędza,Ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku znajduje się od ul Jana III Sobieskiego 5

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek dwukondygnacyjny z półpiętrem, bez windy

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak możliwości technicznych do zainstalowania platformy czy też pochylni.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się obok wejścia głównego

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Wejście do budynku z psem asystującym jest możliwe na parterze, na którym to znajdują się biura ds. ewidencji ludności, urząd stanu cywilnego, ds. podatków i opłat za odbiór odpadów komunalnych, opłat za najem lokali, KASA. Wejście na pozostałe pietra możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć

Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego

Rejestr zmian strony Deklaracja dostępności

Podmiot udostępniający informację
Katowice IntraCOM
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM 2021-11-10 10:21:20
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM 2021-11-16 07:48:11
Wytworzenie publikacji
Katowice IntraCOM 2021-11-16 07:48:09
Zatwierdzenie
Katowice IntraCOM 2021-11-16 07:48:09
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 1638