Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4427048
Strona główna BIP
108623
Brak strony
13273
Poprzednia wersja
5336
Mapa witryny BIP
4158
Jak korzystać z BIP
4124
Redakcja BIP
4102
Wyniki wyszukiwania
2719
Jak szukać
2599
Polityka prywatności
2222
Statystyka strony
2206
Zastrzeżenia prawne
2067

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
105673
Archiwum postępowań
24311
Postępowania rozstrzygnięte
8922
Postępowania zakończone
8138
Zamówienia publiczne
4443
Zapytania ofertowe dotyczace zamowien o wartosci ponizej 30 000 euro
2722
Poprzednie archiwum postępowań
2658
Plany zamówień publicznych
1429
Informacje o zamiarze zawarcia umowy
297
zamowienia_do
1

Dział: Dane Urzędu Gminy Nędzy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane Urzędu Gminy Nędza
6635
Oświadczenia majątkowe pracowników
5888
Dane teleadresowe
5268
Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego
4067
Wójt Gminy
4001
Struktura urzędu
3441
Urząd Stanu Cywilnego
3302
Dane podstawowe
3183
Stanowisko ds. oświaty i sportu
2888
Sekretarz Gminy
2811
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej
2735
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
2701
Skarbnik Gminy
2641
Referat finansowy
2560
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
2540
Skargi, wnioski, petycje
2526
ePUAP
2479
Stanowisko ds. komunikacji i promocji gminy
2444
Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2386
Stanowisko ds. informatyki i ochrony
2365
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
2352
Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy
2345
Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
2332
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
2313
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
2312
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
2288
Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów.
2258
Stanowisko ds. wymiaru podatku
2241
Stanowisko ds. obsługi kasowej
2220
Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług
2191
Stanowisko ds. płacowych
2179
Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy
2168
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
2161
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
2125
Stanowisko ds. kancelaryjnych
2028
Stanowisko ds. obsługi rady gminy
1962
Stanowisko ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
1898
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
1882
Inspektor_ds_planowania_przestrzennego_i_infrastruktury_drogowej
1504
Stanowisko ds. kadr
828
Inspektor ochrony danych
786
referat_organizacyjny
344
Podinspektor_ds_kancelaryjnych
243
Inspektor_ds_ubezpieczeniowych_i_kancelaryjnych
236
pomieszczenia_urzedu
66
majatek_PUP
44
budzet_pup
41
pelnomocnik_inf_publiczna
37
zestawienie_srodkow_trwalych
31
inspektor_ubezpieczen
31
referent_kadry
30
pelnomocnik_dane_osobowe
29
pelnomocnik_systemy_jakosci
3

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2480

Dział: Działalność urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatwianie spraw
12196
Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy
9383
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy i osoby przez niego upoważnione
6004
Działalność urzędu
5914
Rejestry
3217
Plan kontroli zarządczej
3206
Misje, cele i zadania oraz analiza ryzyka
2783
Kontrole
2608
Twoja sprawa w urzędzie
2570
Kontrole wewnętrzne
2476
Wystąpienia pokontrolne
2461
Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy
2428
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
2265
Kontrole zewnętrzne
2224
Ewidencje
2199
Kontrola zarządcza
2174
Archiwa
2110
Informacje z realizacji planu kontroli zarządczej
2094
Sprawdź stan swojej sprawy
2053
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości
1855
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
1850
Wydanie dowodu osobistego
1821
Decyzja o wycince drzew
1797
Zeznania świadków w sprawie rentowej
1750
Poświadczenie własnoręczności podpisu
1723
Zarejestrowanie działalności gospodarczej
1720
Wymiana dowodu
1701
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1694
Wznowienie działalności gospodarczej
1673
Zaświadczenie o zameldowaniu
1655
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1615
Akt zgonu
1612
Zawarcie małżeństwa
1599
Zameldowanie pobyt stały
1597
Zawieszenie działalności gospodarczej
1589
Zmiana nazwiska
1587
Akt urodzenia
1585
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
1581
Zaświadczenie o małżeństwie
1575
Podział nieruchomości
1571
Zameldowanie do dwóch miesięcy
1536
Wymeldowanie pobyt stały
1532
Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi cywilnej
1522
Wydanie dowodu po utraceniu
1509
Zawarcie małżeństwa za granicą
1498
Zameldowanie powyżej dwóch miesięcy
1473
Wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego
1472
Wymeldowanie pobyt czasowy
1464
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
1456
Zaświadczenie o wpisach do ksiąg cywilnych
1455
Odpisy aktów stanu cywilnego
1451
procedury_iso
702
organizacje_opiniodawcze
534
dezycja_o_warunkach_zabudowy
237
zasieg_dzialania
220
sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu
45
zmiana_wpisu_do_ewidencji_gospodarczej
25

Dział: Przetargi na mienie gminne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetargi na mienie gminne
14089
Archiwum przetargów
2608
Rokowania
1800
Archiwum
67

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
5255
Budżet gminy
3722
Mienie gminy
2422
Opinie
2053
Finanse
3

Dział: Wykaz nieruchomości - dzierżawa, najem, sprzedaż

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2514

Dział: Druki do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
17346

Dział: Gmina Nędza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina Nędza
8315
Gminne Centrum Kultury
4023
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach
4001
Przetargi
3968
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy
3936
Gminna Biblioteka Publiczna
3839
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
3437
Przedszkole w Nędzy
3359
Statut Gminy
3322
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3315
Jednostki organizacyjne
3015
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich
2959
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
2870
Sołectwo Szymocice
2814
Sołectwo Nędza
2773
Sołectwo Zawada Książęca
2751
Jednostki pomocnicze - sołectwa
2681
Sprawdź jakość wody
2680
Sołectwo Babice
2644
Sołectwo Górki Śląskie
2593
Sołectwo Łęg
2574
Sołectwo Ciechowice
2465
Statut
2405
Cennik usług
2297
Statut
2273
Statut
2230
Statut
2227
Statut
2225
Struktura organizacji
2217
Usługi
2208
Statut
2204
Regulaminy
2196
Regulaminy
2185
Statut
2176
Statut
2165
Statut
2150
Statut
2136
Statut
2130
Statut GBP w Nędzy
2129
Statut
2115
Statut
2109
Nabór pracowników Przedszkole Nędza
1672
Nabór pracowników ZSP Zawada Ks.
1565
Nabór pracowników ZSP Babice
1559
Nabór pracowników SP w Nędzy
1020
majatek_zsg_nedza
520
majatek
501
sprawozdania_leg
495
majatek_babice
482
plany_i_program_nedza
478
plany_i_programy_zawada
473
sprawozdania_ciechowice
472
plany_i_programy_ciechowice
472
sprawozdania_zawada
470
majatek_gorki_wielkie
469
sprawozdania_nedza
469
plany_i_programy_szymocice
469
sprawozdania_babice
468
majatek_nedza
467
plany_i_programy_leg
466
plany_i_programy_babice
462
sprawozdania_gorki
461
plany_i_programy_gorki
459
sprawozdania_szymocice
451
Majatek_ZSP_w_Zawadzie_Ks
450
regulamin_dostarczania_wody
229
umowa_spolki
217
organy_spolki
216
taryfa
205
statut_biblioteki
25
statut_zawada
18
statut_babice
18
majatek_zawada
17

Dział: Rada Gminy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Gminy
9940
Uchwały Rady Gminy
6077
Oświadczenia majątkowe
5604
Komisje Rady Gminy
4120
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
3524
Termin i przedmiot obrad najbliższej sesji Rady Gminy Nędza
3094
Terminy najbliższych posiedzeń komisji
2684
Kluby Radnych
2262
Protokoły z posiedzeń komisji
2152
plany_i_programy
63

Dział: Informator gminny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informator gminny
4437
Zdrowie
2467
Sport
2453
Stowarzyszenia i organizacje
2402
Urzędy i instytucje
2270
Bezpieczeństwo
2148
Edukacja
2140
Kultura
2129
Sprawdź jakość wody
2091
Sprawdź jakość powietrza
1721

Dział: Informacje urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Realizacja zadań publicznych
50175
Informacje urzędu
9832
Zarządzenia Wójta
9118
Plany i programy
6775
Obwieszczenia
4736
Ochrona środowiska
3523
Wybory
2959
Plany zagospodarowania przestrzennego
2827
Sprawozdania
2699
Konsultacje społeczne
2617
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2330
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015 r.
2267
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok
2220
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
2146
Referendum - 2015 r.
2094
Udostępnianie informacji publicznej
2051
Wybory ławników - 2015 r.
1996
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1868
Wybory samorządowe 2018
1697
Ochrona danych osobowych
1385
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
996
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w USC
713
Wybory Prezydenckie 2020
488
Wybory do europarlamentu 2019
447
Wyboru uzupełniające do Rady Gminy Nędza w okręgu wyborczym nr 4
372
Raporty o stanie gminy
289
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 r
284
Informacje o naborach na dofinansowania
131
decyzje_i_opinie
81
Wybory_parlamentarne_2019
7
Informacje_o_naborze_na_dofinansowania
1

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nabór pracowników
15054
Regulamin naboru
3011
nabor_na_wolne_stanowiska_pracy
2358
Archiwum
1672
nabor_na_staz
129
regulamin_odbywania_stazu
67

Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statut Gminy Nędza
3749
Regulamin organizacyjny
2223
Schemat organizacyjny
2218
Kodeks etyki
2130
Regulamin pracy
2086
Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania urzędu
1779

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2206

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl