przesuń do treści
BiP

Komisje Rady Gminy

Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Gminy są komisje stałe i doraźne. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani przez powołanych członków komisji na ich pierwszych posiedzeniach. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.
Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

W obecnej kadencji 2024-2029 przy Radzie Gminy działa komisja stała:

 • Komisja Rewizynej
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 • Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
 • Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

oraz 1 komisja doraźna:

 • Komisja ds. zmian Statutu Gminy Nędza

Komisja Rewizyjna

Powołana Uchwałą Nr II-6-2024 Rady Gminy Nędza z dnia 20 maja 2024 roku w składzie:

Przewodniczący: Piotr Kudla

 • Członkowie:
 • Rafał Pielczyk
 • Przemysław Rębisz


Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności wójta i gminnych jednostek organizacyjnych pod względem:
  • legalności,
  • gospodarności,
  • rzetelności,
  • celowości,
  • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
 • badanie gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów,
 • badanie wykonania budżetu gminy.

Komisja Skarg,Wniosków i Petycji

Powołana Uchwałą Nr II-7-2024 Rady Gminy Nędza z dnia 20 maja 2024 roku w składzie:

Przewodniczący: Franciszek Marcol

 • Członkowie:
 • Adam Kowalski
 • Jadwiga Pannek

Przedmiot i zakres działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ustala się następująco:

 • rozpatrywanie skarg;
 • rozpatrywanie wniosków i petycji.

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Powołana Uchwałą Nr II-8-2024 Rady Gminy Nędza z dnia 20 maja 2024 roku w składzie:

Przewodniczący:
Członkowie:

 • Anna Cieślik
 • Alicja Kowol
 • Andrzej Mika
 • Przemysław Rębisz
 • Bartosz Sala

Komisja opiniuje projekty uchwał w sprawach:

 • budżetu i zmian budżetu oraz procedury uchwalania budżetu;
 • podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych ustalanych lub pobieranych przez Gminę lub jej organy;
 • udzielanych z budżetu Gminy dotacji, subwencji oraz pomocy publicznej;
 • majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu;
 • przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej lub innych jednostek samorządu terytorialnego, współdziałania lub udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego, przystąpienia do związku międzygminnego, oraz w innych sprawach – jeśli mogą spowodować konieczność poniesienia wydatków budżetowych lub uszczuplenia dochodów Gminy;
 • wysokości diet radnych i sołtysów;
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
 • tworzenia ,likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Powołana Uchwałą Nr II-9-2024 Rady Gminy Nędza z dnia 20 maja 2024 roku w składzie:

Przewodniczący:
Członkowie:

 • Bianka Chroboczek
 • Michaela Chrubasik
 • Agnieszka Oleś
 • Jadwiga Pannek
 • Piotr Swoboda

Przedmiot i zakres działania Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa ustala się następująco:

 • opiniowanie, wnioskowanie i ocena funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum a w szczególności edukacji publicznej;
 • opiniowanie wniosków dotyczących przekształceń organizacyjnych w zakresie funkcjonowania oświaty, kultury i sportu w Gminie;
 • nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie oświaty, kultury i sportu;
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji;
 • opiniowanie, wnioskowanie i ocena  funkcjonowania Gminy w zakresie: pomocy społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, rolnictwa, ochrony środowiska i ochrony zdrowia;
 • opiniowanie wniosków dotyczących utrzymania czystości i porządku w Gminie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
 • współpraca w zakresie podnoszenia poziomu zdrowotnego mieszkańców Gminy, rehabilitacji, likwidacji barier dla niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologii społecznej;
 • rozpatrywanie postulatów mieszkańców, skarg i wniosków dotyczących spraw z zakresu działania Komisji;
 • analiza i opiniowanie systemu zarządzania kryzysowego w Gminie, ocena funkcjonowania, finansowania i współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, ocena stanu gotowości Gminy na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof;
 • ocena przygotowań Gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom;
 • analiza wdrożonych programów bezpieczeństwa publicznego.Rejestr zmian strony Komisje Rady Gminy

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 12:19:04
Aktualizacja publikacji
Szendra Wiktoria 2024-05-23 13:08:26
Wytworzenie publikacji
Szendra Wiktoria 2024-05-23 13:08:24
Zatwierdzenie
Szendra Wiktoria 2024-05-23 13:08:24
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 14857