przesuń do treści
BiP

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Dostęp do pomieszczeń i biur

Wejście główne do budynku Urzędu Gminy Nędza spełnia warunki dostępu dla osób z niepełnosprawnościami.

Ponieważ obecnie nie zapewniamy dostępu do wszystkich pomieszczeń w budynku proponujemy osobie z niepełnosprawności np. z niepełnosprawnością ruchową, skorzystać z dzwonka umieszczonego przy drzwiach wyjściowych, po prawej stronie, po to, by zawezwać pracownika z sekretariatu, który pomoże zrealizować Państwa sprawę.

Informacja dotycząca szczegółowej lokalizacji pokoi znajduje się na tablicy informacyjnej, umieszczonej na ścianie po wejściu do urzędu z prawej strony korytarza.

W przypadku wystąpienia trwałej niemożności poruszania się z miejsca zamieszkania, istnieje możliwość telefonicznego, nr tel. 324102399 lub 324102018, elektronicznego adres email:   kontaktu z urzędem gminy – sekretariatem, który sprawę przyjmie i przekaże do odpowiedniej komórki w urzędzie. Upoważniony pracownik uda się do adresata aby pomóc w realizacji sprawy urzędowej.

W Urzędzie Gminy Nędza możesz:

 • załatwić sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego: zawarcie małżeństwa, zgłoszenie narodzin dziecka, zgłoszenie zgonu, zmiana imienia lub nazwiska, wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, odtworzenie aktu stanu cywilnego (pokój nr 1)
 • załatwić sprawy dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych: zameldowanie, wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy, udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców, wyrobienie dowodu osobistego, zawiadomienie          o utracie dowodu osobistego, PESEL; ewidencja działalności gospodarczej: zarejestrowanie, zawieszenie lub zamkniecie działalności gospodarczej, nadawanie numerów adresowych, sprawy dotyczące wyborów: skreślenie lub dopisanie do rejestru wyborców, udostępnienie rejestru wyborców (pokój nr 3)
 • załatwić sprawy związane  z podatkami i opłatami: zgłoszenie, zmiana opodatkowania nieruchomości, uzyskanie ulg podatkowych, zaświadczenia, zwrot akcyzy rolnikom (pokój nr 5)
 • załatwić sprawy związane z nieruchomościami, podziały nieruchomości, wznawianie granic, umieszczanie reklam (pokój nr 10)
 • załatwić sprawy związane  z zagospodarowaniem przestrzennym: uzyskanie wypisu  i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, składanie uwag do planów, zgłaszanie wycinki drzew lub krzewów, uwagi co do zimowego utrzymania dróg gminnych (pokój nr 20)
 • załatwić sprawy związane z ochroną środowiska oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie, ewidencja zbiorników bezodpływowych, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej (pokój nr 4)
 • załatwić sprawy związane z opłatami za odbiór odpadów komunalnych, składanie i zmiany w deklaracjach (pokój nr 2)
 • załatwić sprawy związane z przetargami, zajęciem pasa drogowego, uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi, uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, remontów i napraw dróg gminnych (pokój nr 21)
 • załatwić sprawy związane z oświatą: szkoły i przedszkola, dopłaty do dojazdów dzieci do szkół (pokój nr 9)
 • załatwić sprawy dotyczące składania wniosków o dopłaty w ramach programów związanych z usuwaniem azbestu, zmiana źródeł ogrzewania domów, fotowoltanika (pokój nr 23.)  
 • załatwić sprawy związane z rolnictwem, z gospodarka mieszkaniowa: wniosek o przydział mieszkania , zamianę; zgłoszenie rasy niebezpiecznej psa, ochrona zwierząt (pokój nr 8)
 • załatwić sprawy dotyczące współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi (pokój nr 23.)
 • załatwić sprawy dotyczące pomocy w razie zaistnienia klęsk żywiołowych, pomocy ze strony Ochotniczych Straży Pożarnych (pokój nr 7,11)
 • załatwić sprawy dotyczące uiszczenia opłat, podatków w kasie (pokój nr 6)

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Na życzenie osób słabowidzących Urząd Gminy Nędza oferuje udostępnianie informacji w druku powiększonym. Możemy także przygotować informację w formie nagrania i przesłać plik dźwiękowy drogą elektroniczną lub tradycyjną na nośniku dźwięku np. na płycie CD.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Do skutecznej komunikacji z urzędem Gminy Nędza osoba niesłysząca lub słabosłysząca, lub z innymi specjalnymi potrzebami może skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu w siedzibie Urzędu Gminy Nędza.

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Zapewniamy tłumacza PJM (polskiego języka migowego).

Wniosek o pomoc tłumacza języka migowego można przesłać:

 • mailowo na adres:  ,
 • faksem pod numerem: +48 32 410 20 04,
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Nędza, ul Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza,
 • złożyć osobiście,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:  +48 32 410 23 99 lub +48 32 410 20 18
 • wysłać przy pomocy ePUAP na adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Nędza.

Wysyłając wniosek prosimy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym,
 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną - wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numer faksu, innej formy dostępnej komunikacji
 • przedmiot rozmowy w Gminie Nędza,
 • obecność osoby przybranej / potrzeba zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się PJM, SJM, SKOGN,
  lub
 • wskazać specjalną potrzebę osoby.

Rejestr zmian strony Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Podmiot udostępniający informację
Urząd Gminy Nędza
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM 2021-12-08 18:50:24
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM 2021-12-08 18:53:04
Wytworzenie publikacji
Leszek Pietrasz 2021-12-07 13:06:59
Zatwierdzenie
Leszek Pietrasz 2021-12-08 18:51:59
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 1240