przesuń do treści
BiP

Rada Gminy

Transmisje i nagrania z sesji

Transmisja z sesji zawsze dostępna jest na naszym Youtube.

Archiwalne nagrania transmisji z sesji Rady Gminy można znaleźć tutaj.

Funkcje Rady Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Aktualnie Rada liczy 15 radnych. Kadencja Rady Gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Rada obraduje na sesjach. Organizację pracy Rady reguluje Statut Gminy.

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący:

 • organizuje pracę Rady, a w szczególności:
  • zwołuje sesje Rady,
  • kieruje obsługą kancelaryjną Rady,
  • czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
 • prowadzi obrady Rady, a w szczególności:
  • przewodniczy obradom,
  • sprawuje policję sesyjną,
  • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  • podpisuje uchwały Rady.

Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Sesje zwyczajne odbywają się w Urzędzie Gminy, w sali narad (I piętro, pokój nr 14), przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, na podstawie planu pracy. W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Oprócz uchwał Rada może podejmować:

 • czynności proceduralne,
 • deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
 • oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
 • apele - zawierające formalne niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
 • opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie Gminy Nędza tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. Szczegółowy opis przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział V pkt. 2 Statutu Gminy Nędza.

W obecnej kadencji 2024-2029 Rada Gminy działa w następującym składzie:

Przewodniczący:

 • Edyta Szajt
 • adres: ul. Sobieskiego 5, 47-440 Nędza
 • telefon: 32 410 20 18,
 • tel./fax 32 410 20 04 

Wiceprzewodniczący:

 • Anna Cieślik
 • adres: ul. Sobieskiego 5, 47-440 Nędza
 • telefon: 32 410 20 18,
 • tel./fax 32 410 20 04

Radni:

 • Chroboczek Bianka
 • Chrubasik Michaela
 • Cieślik Anna
 • Kowalski Adam
 • Kowol Alicja
 • Kudla Piotr
 • Marcol Franciszek
 • Mika Andrzej
 • Oleś Agnieszka
 • Pannek Jadwiga
 • Pielczyk Rafał
 • Rębisz Przemysław
 • Sala Bartosz
 • Swoboda Piotr
 • Edyta Szajt

Obsługa Rady Gminy:

 • Wiktoria Szendra
 • ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. nr 3, 47-440 Nędza
 • tel.: 32 66 60 469
 • e-mail:wiktoria.szendra[at]nedza.pl

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek: od 7:00 do 14:00
 • wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 14:00
 • piątek: od 7:00 do 14:00

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu.
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
  • nabywania i wykupu przez wójta,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
   określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Obowiązki radnych:

 1. Radni powinni odbywać spotkania ze swoimi wyborcami nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych - w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców - osoby, które chciałyby złożyć skargi, wnioski lub postulaty.
 3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców.
 4. Radni mają obowiązek uczestniczenia w sesjach Rady i posiedzeniach komisji.

Rejestr zmian strony Rada Gminy

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 12:18:11
Aktualizacja publikacji
Szendra Wiktoria 2024-07-01 15:46:40
Wytworzenie publikacji
Szendra Wiktoria 2024-07-01 15:46:38
Zatwierdzenie
Szendra Wiktoria 2024-07-01 15:46:38
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 16918