przesuń do treści
BiP

Załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Nędzy realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

  • Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21),
  • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z późń. zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  • Wójt Gminy przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek do godz. 16:00, inny termin należy uzgodnić wcześniej w sekretariacie.

Małżeństwa, narodziny, zgony

Sprawa Jednostka PokójTelefon 
Zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego  1  32 66 60 474
Wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego   1  32 66 60 474
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do sporządzenia aktu zawarcia związku małżeńskiego za granicą Urząd Stanu Cywilnego   1  32 66 60 474
 
Wydanie aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego  1  32 66 60 474 
 
Wydanie aktu zgonu  Urząd Stanu Cywilnego  1  32 66 60 474
Zmiana imienia i nazwiska Urząd Stanu Cywilnego   1  32 66 60 474
 

Dowody osobiste

Sprawa Jednostka PokójTelefon 
Wydanie dowodu osobistego stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 3 32 66 60 472
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 3 32 66 60 472
Wymiana dowodu osobistego stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia
32 66 60 472
 

Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 3 32 66 60 472

Meldunki

Sprawa Jednostka PokójTelefon 
Zameldowanie na pobyt stały stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 3 32 66 60 472
Wymeldowanie z pobytu stałego stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 3
32 66 60 472
 Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 3
32 66 60 472

 

Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej dwóch miesięcy

stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 3 32 66 60 472
Wymeldowanie z pobytu czasowego  stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia  3 32 66 60 472 
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu  stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia  3 32 66 60 472 

Nieruchomości

Sprawa Jednostka PokójTelefon 
Podział nieruchomości stanowisko ds. gospodarki gruntami, kanalizacji i geodezji 10 32 66 60 480
Wydanie zaświadczenia o położeniu na planie zagospodarowania przestrzennego gminy: nieruchomości, działek, pól, łąk itp. stanowisko ds. planowania przestrzennego 23 32 66 60 483
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowisko ds. planowania przestrzennego 23 32 66 60 483 

 

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego

stanowisko ds. planowania przestrzennego 23 32 66 60 483

Działalność gospodarcza

Sprawa Jednostka PokójTelefon 
Zarejestrowanie działalności gospodarczej stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 3 32 66 60 472
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 3 32 66 60 472
Zawieszenie działalności gospodarczej stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 3 32 66 60 472  
 

Wznowienie działalności gospodarczej

stanowisko ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Mienia 3

32 66 60 472

 

Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży   stanowisko ds. przeciwdziałania alkoholizmowi   3 32 66 60 474 
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży  stanowisko ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 3 32 66 60 474 
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  stanowisko ds. przeciwdziałania alkoholizmowi  3 32 66 60 474 

Zezwolenia, zaświadczenia

Sprawa Jednostka PokójTelefon 
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego 1 32 66 60 474
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku Urząd Stanu Cywilnego 1 32 66 60 474
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego 1 32 66 60 474 
 

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Sekretariat 17 32 410 20 18
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej  Sekretariat   17  32 410 20 18 
Wydanie decyzji o wycince drzew  stanowisko ds. planowania przestrzennego 23 32 66 60 485

Rejestr zmian strony Załatwianie spraw

Podmiot udostępniający informację
Mostek Sabina
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2013-10-30 15:21:21
Aktualizacja publikacji
Waloszek Daniel 2021-11-23 10:30:28
Wytworzenie publikacji
Waloszek Daniel 2021-11-23 10:30:26
Zatwierdzenie
Waloszek Daniel 2021-11-23 10:30:26
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 22447