Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Podstawa prawna: 

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm). 

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek jednorazowego zezwolenia zaopiniowany przez organizatora imprezy
 • kserokopia zezwolenia na sprzedaż alkoholu z aktualną opłatą za dany rok (oryginał do wglądu). 

Opłaty: 

 • za wydanie zezwolenia - opłata w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia 

Jednostka obsługująca:

 • pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
 • pok. nr 3,  parter, tel. 32 66 60 469

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00

Czas oczekiwania:

 • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Redakcja strony: Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1473

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl