przesuń do treści
BiP

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Podstawa prawna: 

  • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm). 

Niezbędne dokumenty:

  • wniosek jednorazowego zezwolenia zaopiniowany przez organizatora imprezy
  • kserokopia zezwolenia na sprzedaż alkoholu z aktualną opłatą za dany rok (oryginał do wglądu). 

Opłaty: 

  • za wydanie zezwolenia - opłata w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia 

Jednostka obsługująca:

  • pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
  • pok. nr 3,  parter, tel. 32 66 60 469

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00

Czas oczekiwania:

  • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Rejestr zmian strony Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-20 14:45:16
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:18:41
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:18:35
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-08-17 11:18:35
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 1862