Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zmiana nazwiska

 1.  Decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik USC właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik USC właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.
 2. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie składa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Właściwość miejscową w stosunku do osób zamieszkałych za granicą określa się według ostatniego miejsca pobytu stałego tych wnioskodawców w Polsce, a w przypadku braku takiego miejsca organem właściwym jest kierownik USC miasta St. Warszawy. 
 3. Osoby pozostające w związku małżeńskim ubiegające się o zmianę nazwiska składają odrębne wnioski.
 4. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15.11.1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 233, poz. 1992 z późn. zm.). 
  Niezbędne dokumenty:
 • ankieta 
 • wniosek o zmianę imienia / nazwiska 
 • odpis skrócony aktu urodzenia (odpis zupełny, jeżeli informacje, które on zawiera są niezbędne do załatwienia sprawy),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (odpis zupełny, jeżeli informacje, które on zawiera są niezbędne do załatwienia sprawy),
 • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci objętych wnioskiem,
 • oświadczenie drugiego rodzica dziecka (niebędącego wnioskodawcą) o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska dziecka (w przypadku braku jego zgody - postanowienie sądu zezwalające na dokonanie zmiany),
 • oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 14 lat),
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na zmianę imienia lub nazwiska,
 • dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).

Opłaty:

 • za wydanie decyzji - 37,00 zł.

Jednostka obsługująca:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • pok. nr 1 (parter), tel. 32 66 60 474

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00

Czas oczekiwania:

 • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. Termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

Redakcja strony: Zmiana nazwiskaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1640

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl