Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

 1. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
  • posiadanie zezwolenia,
  • wniesienie opłaty,
  • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
  • w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty, wydanego przez gminę,
  • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
  • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
  • zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
  • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez Radę Gminy,
  • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
 2. Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
 3. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.
 4. Zezwolenie organ zezwalający cofa w przypadku:
  • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
   • o sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
   • o sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
  • nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
  • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
  • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
  • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu za dany rok,
  • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
  • orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
 5. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
 6. Zezwolenie wygasa w przypadku: 
  • likwidacji punktu sprzedaży,
  • upływu terminu ważności zezwolenia, 
  • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
  • niezłożenia oświadczenia, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
 7. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych wyżej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Podstawa prawna: 

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm). 
  Niezbędne dokumenty:
 • wniosek o wydanie zezwolenia 
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225). 

Opłaty: 

 •  zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.). 

Jednostka obsługująca:

 • pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
 • pok. nr 3,  parter, tel. 32 66 60 469

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00

Czas oczekiwania:

 • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Redakcja strony: Zezwolenie na sprzedaż alkoholuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1718

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl