przesuń do treści
BiP

Wymiana dowodu

 1. Osoba posiadająca dowód osobisty ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę,
  • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie,
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego - niezwłocznie.
 2. Wniosek o dowód osobisty składa się osobiście, małoletni składa wniosek w obecności swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Dowód osobisty odbiera się osobiście. W przypadku odbioru dowodu osobistego przez osobę małoletnią, nie jest wymagana obecność jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 4. Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu osobistego: potwierdzenie złożenia wniosku - tzw. część B formularza oraz dotychczasowy dowód osobisty, który podlega unieważnieniu poprzez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i który zwracany jest z urzędu wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. nr 87 z dnia 24 sierpnia 2001 r., poz. 954, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. nr 112 z dnia 16 grudnia 2000 r., poz. 1182 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. nr 105 z dnia 30 listopada 2000 r., poz. 1110).

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek,
 • 2 fotografie (aktualne, wyraźne o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy); 
  uwaga: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy; dokumentami poświadczającymi są:
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
 • odpis skrócony:
 • aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
 • aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - dla osób, które wstąpiły w związek małżeński;
 • do wniosku nie dołącza się powyższych dokumentów, jeżeli zostały one sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nędzy - potwierdzenie danych zawartych we wniosku następuje w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego; w przypadku gdy dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy, nie jest wymagane złożenie odpisów aktu urodzenia lub aktu małżeństwa;  
 • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Opłaty: 

 • nie podlega opłacie

Jednostka obsługująca:

 • stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej
 • pok. nr 3 (parter) tel.: 32 66 60 472

Godziny urzędowania: 

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00

Czas oczekiwania:

1 miesiąc

Rejestr zmian strony Wymiana dowodu

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-20 13:58:25
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:06:59
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:06:54
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-08-17 11:06:54
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2222