Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie dowodu osobistego

Podstawa

prawna   

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

(Dz. U. z 2015 r. poz. 212)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego/gotowy druk/
 • posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
 • aktualna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.

- fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • złożenie wniosku w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku wymaga złożenia orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia;
 • złożenia fotografii w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny wymaga złożenia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Miejsce składania dokumentów

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej
 • pok. nr 3 (parter) tel.: 32 66 60 472,
 • godziny urzędowania: poniedziałek: od 7:00 do 16:00, wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00, piątek: od 7:00 do 14:00.

Odbiór dowodu osobistego

 • dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek

Opłaty

 • Bezpłatnie

Termin załatwienia sprawy

 • Do 30 dni

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu lub o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Nędza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

Redakcja strony: Wydanie dowodu osobistegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2147

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl