przesuń do treści
BiP

Zawieszenie działalności gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z póź. zm.) - rozdział 2 art. 14a.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek CEIDG-1
 • Dowód osobisty lub paszport do wglądu

Wpis o zawieszenie działalności w CEIDG  nie podlega opłacie.

WAŻNE: Zawiesić działalność może przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.

Zawieszenie wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności.

Minimalny okres zawieszenia to  30 dni, a maksymalny  24 miesiące.

Przedsiębiorca prowadzący działalność minimum przez 6 miesięcy może ją zawiesić na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem .

TERMINY

OKRES ZAWIESZENIA rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, ale nie wcześniej niż dzień złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wznowieniu działalności gospodarczej. Data wznowienia wykonywania działalności również nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wznowienie działalności.

Nie zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności przed upływem 24 miesięcy spowoduje wykreślenie z urzędu wpisu w CEIDG

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

WYBIERZ SPOSÓB W JAKI CHCESZ WYPEŁNIĆ WNIOSEK CEIDG-1

http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;10949104-d088-464c-aa42-a82eba4188b7

Wniosek można złożyć:

 • wykorzystując formularz na stronie internetowej, tak zwane wypełnienie wniosku w trybie anonimowym, które następnie wymaga zgłoszenia się w ciągu 7 dni do najbliższego Urzędu Gminy w celu potwierdzenia tożsamości przedsiębiorcy i przesłania wniosku do CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=3
 • zgłaszając się osobiście w Urzędzie Gminy w Nędzy pok. 2, gdzie wniosek CEIDG-1 wypełnimy elektronicznie;
 • przesyłając listem poleconym wniosek papierowy – wówczas niezbędne jest notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu przedsiębiorcy.
 • · samodzielnie zakładając KONTO PRZEDSIĘBIORCY a następnie przesłać wniosek o zawieszenie działalności za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej.  Proces weryfikacji wniosku – jego podpisanie - odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/NewUser.aspx ;

 

PEŁNOMOCNIK

W imieniu przedsiębiorcy wniosek o zawieszenie działalności może złożyć pełnomocnik. Pełnomocnikiem przedsiębiorcy może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo, składane do akt, musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności, a w swojej treści zawierać rodzaj czynności związanych z postępowaniem o wpis do CEIDG.

Od złożonego do akt pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

BRAK OBOWIĄZKU ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ

W przypadku pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa ujawnionego przez przedsiębiorcę w CEIDG – nie ma konieczności załączania pełnomocnictwa do akt sprawy (organ administracji publicznej z urzędu potwierdza w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy).

Jednostka obsługująca:

 • stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej
 • pok. nr 3 (parter) tel.: 32 66 60 472

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
 • wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
 • piątek: od 7:00 do 14:00

Rejestr zmian strony Zawieszenie działalności gospodarczej

Podmiot udostępniający informację
Mostek Sabina
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-20 14:43:53
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:16:37
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:16:32
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-08-17 11:16:32
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3217