przesuń do treści
BiP

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

ZMIEŃ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z póź. zm.) - rozdział 3.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek CEIDG-1
  • Dowód osobisty lub paszport do wglądu

Wpis o zmianę wpisu w CEIDG  nie podlega opłacie.

WAŻNE: Zgodnie z art.30 ust.1 pkt 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę w terminie 7 dni od dnia zmiany danych zawartych we wpisie do CEIDG.

Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG takich jak numer rachunku bankowego czy dane firmy prowadzącej dokumentację księgową.

WYBIERZ SPOSÓB W JAKI CHCESZ WYPEŁNIĆ WNIOSEK CEIDG-1

http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;10949104-d088-464c-aa42-a82eba4188b7

Wniosek można złożyć:

  • zgłaszając się osobiście w Urzędzie Gminy w Nędzy pok. 2, gdzie wniosek CEIDG-1 wypełnimy elektronicznie;
  • przesyłając listem poleconym wniosek papierowy – wówczas niezbędne jest notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu przedsiębiorcy.
  •  samodzielnie zakładając KONTO PRZEDSIĘBIORCY, a następnie przesłać wniosek o zmianę za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej.  Proces weryfikacji wniosku – jego podpisanie - odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/NewUser.aspx ;

 

PEŁNOMOCNIK

W imieniu przedsiębiorcy wniosek o zmianę wpisu może złożyć pełnomocnik. Pełnomocnikiem przedsiębiorcy może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo, składane do akt, musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności, a w swojej treści zawierać rodzaj czynności związanych z postępowaniem o wpis do CEIDG.

Od złożonego do akt pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

BRAK OBOWIĄZKU ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ

W przypadku pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa ujawnionego przez przedsiębiorcę w CEIDG – nie ma konieczności załączania pełnomocnictwa do akt sprawy (organ administracji publicznej z urzędu potwierdza w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy).

Jednostka obsługująca:

  • stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej
  • pok. nr 3 (parter) tel.: 32 66 60 472

Godziny urzędowania:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00 
wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00

Czas oczekiwania:

  • 14 dni

Rejestr zmian strony Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Podmiot udostępniający informację
Mostek Sabina
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-20 14:43:32
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:16:18
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 11:16:13
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-08-17 11:16:13
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3419