przesuń do treści
BiP

Referat finansowy

Dane adresowe

 • ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. nr 17, 18,
 • 47-440 Nędza
 • tel.: 32 66 60 464, 32 66 60 465, 32 66 60 466
 • tel./fax: 32 410 20 04
 • e-mail: katarzyna.paszenda[at]nedza.pl

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek: od 7:00 do 16:00
 • wtorek, środa, czwartek: od 7:00 do 15:00
 • piątek: od 7:00 do 14:00

Kierownik:

 • Katarzyna Paszenda,
 • pok. nr 17

Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:

 • prowadzenie spraw budżetu i podatków, a w szczególności:
 • sporządzanie projektów uchwał rocznego budżetu gminy oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do uchwalenia Radzie Gminy,
 • bieżąca realizacja budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu jego realizacji,
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy oraz gminnych instytucji kultury,
 • prowadzenie spraw kasowych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej mienia komunalnego,
 • organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej gminy,
 • pobór i rozliczanie składki na ubezpieczenie społeczne pracowników,
 • prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy,
 • opracowywanie planów finansowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie, negocjowanie wysokości środków, ich realizacja,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów gminy (wymiar, egzekucja, opracowanie decyzji dotyczących ulg i umorzeń w spłacie zobowiązań podatkowych),
 • przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
 • prowadzenie wszelkich spraw dotyczących rozliczania podatku od towarów i usług,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych obejmujących w szczególności prawidłowość dysponowania przyznanym placówkom środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
 • współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Izbą Skarbową, Urzędami Skarbowymi i innymi organami kontroli,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaleganiu bądź niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych,
 • gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 • wydawanie zaświadczeń dot. ustalenia kapitału początkowego pracowników będących w stosunku pracy jak również pracowników, z którymi wygasł stosunek pracy,
 • załatwianie indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192 poz. 1378),
 • załatwianie indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71 poz. 734 z późn. zm.),

Rejestr zmian strony Referat finansowy

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 11:05:42
Aktualizacja publikacji
Szendra Wiktoria 2023-11-22 10:09:49
Wytworzenie publikacji
Szendra Wiktoria 2023-11-22 10:09:47
Zatwierdzenie
Szendra Wiktoria 2023-11-22 10:09:47
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3381