przesuń do treści
BiP

Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy

Uchwały

Rada Gminy rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Z inicjatywą uchwałodawczą mogą wystąpić:

  • radni (co najmniej pięciu radnych),
  • wójt gminy,
  • komisje Rady Gminy,
  • kluby radnych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Tryb stanowienia

Projekt uchwały powinien określać w szczególności: tytuł uchwały, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne, w miarę potrzeby źródła sfinansowania realizacji uchwały, określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

Projekt uchwały wymaga uzasadnienia, wskazania potrzeby podjęcia, oraz podania informacji o skutkach finansowych jej realizacji.

Przygotowany projekt uchwały jest opiniowany pod względem jej zgodności z prawem przez radcę prawnego. Następnie wszystkie projekty uchwał podlegają procedurze głosowania na sesjach Rady Gminy. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przyjęte uchwały Rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom. Rada określa tryb rozpowszechniania podjętych uchwał. Następnie uchwały przekazuje się wójtowi w celu ich realizacji. Z kolei wójt przedkłada uchwały wojewodzie w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Ponadto wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwały w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Gminy objęte zakresem działalności Izby.

Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery oraz odnotowuje się datę posiedzenia, na którym zostały podjęte. Sekretarz gminy ewidencjonuje uchwały w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołem sesji Rady Gminy. Uwierzytelnione kopie uchwał przekazywane są wójtowi do realizacji i wiadomości zależnie od ich treści.

Uchwały mogą być zmienione lub uchylone, w tym samym trybie w jakim były uchwalane.

Inne formy prawne

Oprócz uchwał Rada Gminy może podejmować także:

  • czynności proceduralne,
  • postanowienia,
  • deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
  • oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
  • apele - zawierające formalne niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
  • opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

Tryb podejmowania postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii jest taki sam, jak w przypadku uchwał. Zazwyczaj zapadają one zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Rejestr zmian strony Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Gminy

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 12:05:46
Aktualizacja publikacji
Pietrasz Leszek 2015-01-19 12:07:01
Wytworzenie publikacji
UG Nędza 2015-01-19 12:06:59
Zatwierdzenie
UG Nędza 2015-01-19 12:06:59
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 8029