przesuń do treści
BiP

Sołectwo Szymocice

Dane adresowe

 • Sołtys: Karol KALEMBA
 • ul. Wiejska 9, 47-440 Szymocice 
 • tel. 32 418 62 73

Członkowie Rady: 

 • Dariusz Oleszowski
 • Anna German
 • Jerzy Wochnik 
 • Piotr Kocoń 
 • Adam Kieś
 • Piotr German

W skład sołectwa Szymocice wchodzi wieś Szymocice. Sołectwo Szymocice położone jest w gminie Nędza i obejmuje obszar 462 ha. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, nad którą nadzór sprawuje wójt gminy Nędza, a organem kontrolującym jest Rada Gminy Nędza. Podstawowym celem działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy Nędza poprzez:

 • inicjowanie działań organów gminy,
 • reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej członków wobec organów gminy, organów administracji państwowej i innych podmiotów życia publicznego,
 • tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich członków,
 • działanie na rzecz rozwoju sołectwa,
 • konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w formie przepisów gminnych w sprawach: gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa, określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania, sieci przedszkoli i szkół, sieci połączeń komunikacyjnych, rozmieszczenia przystanków oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu drogowego.

Organami sołectwa są:

 • zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,
 • sołtys - organ wykonawczy,
 • Rada Sołecka - organ wspomagający sołtysa.


Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku. Sprawuje ono nadzór nad sołtysem i Radą Sołecką. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy w szczególności:

 • zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i gminy Nędza,
 • wybieranie i odwołanie sołtysa i Rady Sołeckiej,
 • podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,
 • sprawowanie kontroli nad działalnością sołtysa i Rady Sołeckiej, 
  określanie zadań sołtysa i przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej.


Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich opisane są szczegółowo w Statucie sołectwa Szymocice. 

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, który reprezentuje sołectwo na zewnątrz i kieruje jego bieżącymi sprawami. Sołtys przewodniczy Radzie Sołeckiej i może brać udział w sesji Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu. Do kompetencji sołtysa należy:

 • organizowanie i koordynowanie inicjatyw i działań mających na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej,
 • przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa,
 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 • zwoływanie zebrań wiejskich, przygotowywanie projektów uchwał i przewodniczenie obradom,
 • uczestnictwo w sesjach Rady Gminy,
 • zgłaszanie wniosków na sesjach Rady Gminy w sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectwa,
 • zarządzanie codziennymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał zebrania wiejskiego i uchwał Rady Gminy,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy poprzez uczestniczenie w zwoływanych spotkaniach, naradach itp.

Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy, współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa. Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

 • pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej sołtysa,
 • przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa i przekazywanie ich sołtysowi,
 • współdziałanie z sołtysem w działaniach na rzecz społeczności lokalnej,
 • inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu i wypoczynku,
 • udział w zebraniu Rady Sołeckiej zwoływanym przez sołtysa co najmniej raz na kwartał.

Rejestr zmian strony Sołectwo Szymocice

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 13:18:33
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2015-03-26 12:30:50
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2015-03-26 12:30:47
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2015-03-26 12:30:47
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3759