przesuń do treści
BiP

Statut

Statut sołectwa Babice 

Postanowienia ogólne - nazwa i obszar Sołectwa 

§1 
Sołectwo Babice jest jednostką pomocniczą Gminy Nędza. 
Sołectwo obejmuje swoim obszarem wieś: Babice. 
Sołectwo obejmuje obszar 997 ha. 
Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), 
uchwały nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 11 poz. 404 z późn. zm.), 
niniejszego statutu nadanego uchwałą Rady Gminy Nędza. 
§2 
Podstawowym celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy. 
Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy Nędza poprzez: 

 • inicjowanie działań organów Gminy, 
 • reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej członków wobec organów gminy, organów administracji państwowej i innych podmiotów życia publicznego, 
 • tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym Sołectwa wszystkich członków, 
 • działanie na rzecz rozwoju Sołectwa, 
 • konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w formie przepisów gminnych w sprawach: gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie Sołectwa, określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania, sieci przedszkoli i szkół, sieci połączeń komunikacyjnych, rozmieszczenia przystanków oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu drogowego. 

Organy Sołectwa, zasady i tryb wyborów 
§3 
Organami Sołectwa są: 

 • zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 
 • sołtys jako organ wykonawczy. 

Rada sołecka jest organem wspomagającym sołtysa, składa się od trzech do siedmiu członków (nie wliczając sołtysa). Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys. 
Kadencja organów sołectwa odpowiada kadencji rady gminy. 
Zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej winno odbyć się w terminie 6 miesięcy od upływu kadencji rady gminy. 
§4 
Prawo do udziału w zebraniu wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom Sołectwa. 
Prawo do udziału w głosowaniu na zebraniu wiejskim przysługuje mieszkańcom sołectwa, posiadającym prawo wyborcze (stali mieszkańcy sołectwa przebywający tam z zamiarem stałego pobytu, nawet jeśli nie są zameldowani na stałe). 
§5 
Sołtysa i radę sołecką wybiera zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 
Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna wyznaczona spośród osób uprawnionych i nie kandydujących do organów sołectwa. 
Komisja skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów i ich zgodę na kandydowanie, sporządza karty do głosowania, przeprowadza głosowanie w sposób zapewniający ich tajność i bezpośredniość, ustala wyniki głosowania sporządzając niezwłocznie protokół i odczytując jego treść zebranym mieszkańcom Sołectwa. 
Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania umieszcza się w kolejności zgłoszeń, głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony przy nazwisku wybranego kandydata. 
§6 
Sołtys i rada sołecka mogą być odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji w przypadku: 

 • naruszenia postanowień niniejszego statutu, 
 • niewykonywania swoich obowiązków. 

Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej może nastąpić na pisemny wniosek zawierający uzasadnienie odwołania oraz podpisy co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. 
Zebranie wiejskie odwołuje sołtysa lub członka rady sołeckiej w przypadku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji. 
Wybory uzupełniające sołtysa lub członków rady sołeckiej są przeprowadzane wg zasad określonych w §5 niniejszego statutu w terminie 1 miesiąca od złożenia rezygnacji bądź odwołania z pełnionej funkcji. 
Organizacja i zadania organów Sołectwa 
§7 
Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku. 
Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 

 • z własnej inicjatywy, 
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu, 
 • na pisemny wniosek organów Gminy. 

Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie również w przypadku, gdy sołtys nie zwoła zebrania na wniosek organów Gminy. 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego konieczna jest obecność co najmniej 100 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. 
W przypadku braku quorum, zebranie wiejskie odbywa się w tym samym dniu, po upływie 15 minut, a uchwały na nim podjęte są prawomocne bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. 
Prawomocność zebrania określa się na podstawie sporządzonej listy obecności zawierającej imię , nazwisko i adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis osoby uprawnionej do głosowania. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zebrania powinno zostać ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na 7 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu o zebraniu należy podać: termin, miejsce i porządek obrad zebrania wiejskiego oraz informację iż w przypadku braku frekwencji następne zebranie odbędzie się w tym samym dniu po upływie 30 minut bez względu na liczbę obecnych. 
§8 
Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys albo członek rady sołeckiej w przypadku nieobecności sołtysa. 
Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej (zebranie wyborcze) prowadzi do czasu wyboru nowego sołtysa, dotychczasowy sołtys, a w przypadku jego nieobecności członek dotychczasowej rady sołeckiej. 
Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant. Protokół powinien zawierać: datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia zebrania oraz jego miejsce, liczbę obecnych mieszkańców uprawnionych do głosowania (wg podpisanej listy obecności) streszczenie wystąpień i przebiegu dyskusji nad poszczególnymi tematami, teksty zgłoszonych wniosków, przebieg głosowania z wyszczególnieniem głosów: "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz treść podjętych uchwał. 
Protokół z zebrania wiejskiego jest przechowywany u sołtysa, który prowadzi rejestr protokołów wraz z załącznikami. 
Kopia protokołu zebrania wiejskiego wraz z podjętymi uchwałami powinna być przekazana Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od daty zebrania. 
§9 
Do kompetencji zebrania wiejskiego należy w szczególności: 

zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa i Gminy Nędza, 
wybieranie i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej, 
podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa, 
sprawowanie kontroli nad działalnością sołtysa i rady sołeckiej. W tym celu zebranie wiejskie może powołać komisję rewizyjną, określając w uchwale o jej powołaniu zakres kontroli. Komisja rewizyjna uprawniona jest do żądania wyjaśnień, przeglądania dokumentów oraz przedstawienia wyników kontroli w formie protokołu na najbliższym zebraniu wiejskim. 
określanie zadań sołtysa i przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej. 
§10 
Do kompetencji sołtysa należy w szczególności: 
organizowanie i koordynowanie inicjatyw i działań mających na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej, 
przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach dotyczących Sołectwa, 
reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz, 
zwoływanie zebrań wiejskich, przygotowywanie projektów uchwał i przewodniczenie obradom, 
uczestnictwo w sesjach Rady Gminy, 
zgłaszanie wniosków na sesjach Rady Gminy w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sołectwa, 
zarządzanie codziennymi sprawami Sołectwa, realizacja uchwał zebrania wiejskiego i uchwał Rady Gminy, 
utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy poprzez uczestniczenie w zwoływanych spotkaniach, naradach itp. 
Sołtysowi na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Gminy przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży. 
§11 
Do zadań rady sołeckiej należy: 

 • pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej sołtysa, 
 • przyjmowanie wniosków i postulatów mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa i przekazywanie ich sołtysowi, 
 • współdziałanie z sołtysem w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, 
 • inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu i wypoczynku, 
 • udział w zebraniu rady sołeckiej zwoływanym przez sołtysa co najmniej raz na kwartał. 

Zakres zadań przekazywanych Sołectwu przez Gminę i sposób ich realizacji 
§12 
Wszystkie przysługujące dotychczas Sołectwu prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe pozostają nienaruszone. 
Uszczuplenie dotychczasowych praw majątkowych Sołectwa przez Radę Gminy może nastąpić jedynie za zgodą zebrania wiejskiego. 
Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. 
Uchwała budżetowa, uchwalana corocznie przez Radę Gminy może określać uprawnienia Sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy Nędza. 
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością Sołectwa 
§13 
Nadzór nad działalnością Sołectwa obejmuje zgodność z prawem, celowość, rzetelność i gospodarność. 
Organem nadzoru jest Wójt Gminy Nędza, a organem kontrolującym Rada Gminy Nędza. 
Rada Gminy kontroluje działalność sołectwa, poprzez Komisję Rewizyjną. 
§14 
Organ nadzoru i organ kontrolujący mają prawo żądania niezbędnych informacji, okazania dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów. 

Postanowienia końcowe 

§15 
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu Sołectwa decyduje Rada Gminy odrębną uchwałą, na zasadach określonych w Statucie Gminy Nędza po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 
Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy Nędza w trybie przewidzianym dla jego nadania. 

Rejestr zmian strony Statut

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-20 11:14:33
Aktualizacja publikacji
Pietrasz Leszek 2015-01-20 11:18:18
Wytworzenie publikacji
UG Nędza 2015-01-20 11:18:16
Zatwierdzenie
UG Nędza 2015-01-20 11:18:16
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2913