przesuń do treści
BiP

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy Nędza

 • Katarzyna Paszenda
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
 • pok. nr 17  (I piętro)
 • 47-440 Nędza
 • tel.: 32 66 60 464
 • e-mail: katarzyna.paszenda[at]nedza.pl

Do zadań i kompetencji skarbnika należy w szczególności:

 • prawidłowe wykonywanie obowiązków nałożonych na Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) przez ustawę o finansach publicznych,
 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • dokonywanie kontrasygnaty w przypadku, gdy czynność prawna może spowodować zobowiązanie pieniężne,
 • przygotowanie projektu budżetu gminy oraz zapewnienie jego prawidłowej realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dokonywanie okresowych analiz wykonania budżetu oraz składanie informacji w tym zakresie organom gminy i uprawnionym instytucjom,
 • pozyskiwanie budżetowych i pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań gminy,
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej gminy,
 • sprawowanie nadzoru nad obrotem mieniem gminnym,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji finansowo-księgowej,
 • kierowanie pracami Wydziału Finansowego na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań,
 • przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zadań realizowanych przez Wydział Finansowy oraz skarbnika gminy jako głównego księgowego budżetu gminy,
 • zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań przewidzianych do wykonywania przez Wydział Finansowy poprzez:
 • zgłaszanie propozycji do programów strategicznego rozwoju gminy,
 • opracowanie założeń do polityki gminy w podległej dziedzinie,
 • zapewnienie merytorycznej i formalnej prawidłowości, legalności i celowości przygotowywanych dokumentów, wniosków, rozstrzygnięć,
 • przygotowanie i realizację uchwał podejmowanych przez organy gminy oraz zarządzeń wójta gminy,
 • opracowanie stosownych analiz, ocen, programów, propozycji rozstrzygnięć dla organów gminy oraz wójta gminy,
 • prawidłowy i efektywny podział pracy pomiędzy poszczególne stanowiska pracy w Wydziale Finansowym,
 • współdziałanie z innymi wydziałami, urzędami i jednostkami w celu realizacji zadań, które tego wymagają,
 • dysponowanie środkami budżetowymi w zakresie przydzielonym wydziałowi do wykonania z zachowaniem celowości, rzetelności i gospodarności przy ich wydatkowaniu oraz zgodności z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
 • przestrzeganie przy realizacji zadań Wydziału Finansowego odpowiednich przepisów prawa (administracyjnego, cywilnego, materialnego),
 • organizowanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w sprawach objętych zakresem działania Wydziału Finansowego,
 • właściwe zarządzanie personelem poprzez:
 • dobór pracowników na poszczególne stanowiska pracy przede wszystkim wg kryterium wiedzy i umiejętności,
 • prawidłowy podział obowiązków pomiędzy poszczególne stanowiska pracy,
 • systematyczną i obiektywną ocenę pracowników,
 • stwarzanie pracownikom warunków do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz zapewnienia dostępu do odpowiednich źródeł wiedzy fachowej w podległym wydziale,
 • kontrolę wewnętrzną na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • stosowanie systemu nagród i kar zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • rzetelne i terminowe załatwianie skarg i wniosków trafiających do Wydziału Finansowego,
 • przygotowanie odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych,
 • udzielenie informacji środkom masowego przekazu w zakresie podległości służbowej i wynikającym z poleceń służbowych,
 • kontrolowanie przestrzegania w Wydziale Finansowym przepisów prawa,
 • prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej w granicach objętych zakresem działania Wydziału Finansowego,
 • opracowywanie i bieżąca aktualizacja regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowego,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w ramach umówionego rodzaju pracy.

Rejestr zmian strony Skarbnik Gminy

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 11:01:04
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 10:45:38
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-08-17 10:45:34
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-08-17 10:45:34
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3613