przesuń do treści
BiP

Gminna Biblioteka Publiczna

Dane teleadresowe

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne gminy Nędza w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę Nędza i posiada osobowość prawną. Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków w oparciu o plan działalności zatwierdzony przez dyrektora, z dostosowaniem do dotacji uchwalonej w budżecie gminy Nędza na dany rok.

Biblioteką zarządza dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje całokształtem działalności, czuwa nad mieniem jednostki i jest za nie odpowiedzialny. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora oraz szczegółowa struktura organizacyjna biblioteki określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną należy:

 • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, służącą zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej gminy i regionu,
 • gromadzenie materiałów w języku mniejszości narodowej lub innych,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy,
 • współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy,
 • udostępnianie komputerowych baz danych - faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych i tworzenie własnych, szczególnie przydatnych dla społeczności gminy,
 • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
 • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki,
 • realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechnienia kultury,
 • wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej.

 

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi swoją działalność w dwóch placówkach bibliotecznych znajdujących się na terenie gminy:

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach:

 • ul. Wiejska 68, 47-440 Babice

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzie Książęcej

 • ul. Raciborska 53, 47-442 Zawada Książęca
 • tel. 510 857 240

 

Rejestr zmian strony Gminna Biblioteka Publiczna

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 13:14:36
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2017-01-19 12:26:53
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2017-01-19 12:26:51
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2017-01-19 12:26:51
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 4751