przesuń do treści
BiP

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich

Dane teleadresowe:

 • ul. Ofiar Oświęcimskich 57, 47-440 Górki Śląskie 
 • tel.: 32 418 73 02
 • Księgowość: 32 410 20 21
 • dyrektor: Jolanta Kupczyk
 • www.zspgorki.szkolnastrona.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Górkach Śląskich jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest gmina Nędza. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. W skład zespołu wchodzą klasy I-III szkoły podstawowej realizujące program edukacji wczesnoszkolnej oraz dwa oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zespół jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę Nędza.

 

Organami zespołu są:

 • dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców,
 • samorząd uczniowski.


Działalnością zespołu kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w zespole. Dyrektor dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor zespołu przedstawia do zatwierdzenia Urzędowi Gminy w Nędzy w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor zespołu współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora zespołu, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców określone są w statucie jednostki. 

Do głównych zadań realizowanych przez szkołę należy: 

 • zapewnienie prawa każdego dziecka do kształcenia się, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
 • zapewnienie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 •  opieka nad uczniami z dysfunkcjami poprzez realizowanie indywidualnych form i programów nauczania,
 • opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
 • wychowania i opieki,
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 • zapewnienie pomocy dzieciom osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.


Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności: 

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego, 
 • umożliwia wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole, 
 • zapewnia opiekę nad dziećmi, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnianiu opieki ich dzieciom, 
 • zapewnia udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 • organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, 
 • zapewnia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Rejestr zmian strony Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Śląskich

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 13:16:35
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-10-11 09:29:05
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-10-11 09:29:02
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-10-11 09:29:02
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 4623