przesuń do treści
BiP

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy

Dane adresowe

Organami zespołu są:

 • dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców,
 • samorząd uczniowski.


Działalnością zespołu kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w zespole. Dyrektor dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor zespołu przedstawia do zatwierdzenia Urzędowi Gminy w Nędzy w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor zespołu współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora zespołu, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców określone są w statucie jednostki. 

Do głównych zadań zespołu szkolno-gimnazjalnego należy:

 • zapewnienie prawa każdego dziecka do kształcenia się, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
 • zapewnienie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 • opieka nad uczniami z dysfunkcjami poprzez realizowanie indywidualnych form i programów nauczania,
 • opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 • zapewnienie pomocy dzieciom osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 • umożliwianie absolwentom gimnazjum doskonalenie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Rejestr zmian strony Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 13:15:58
Aktualizacja publikacji
Waloszek Daniel 2019-11-06 14:22:28
Wytworzenie publikacji
Waloszek Daniel 2019-11-06 14:22:26
Zatwierdzenie
Waloszek Daniel 2019-11-06 14:22:26
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 5701