przesuń do treści
BiP

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach

Dane adresowe

 • ul. Wiejska 68, 47-440 Babice 
 • tel.: 32 410 20 63
 • Księgowość: 32 410 20 21 
 • dyrektor: Hanna Kowalska 


W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Babicach wchodzi Szkoła Podstawowa w Babicach z klasami I-III i Przedszkole w Babicach.

Zespół Szkolno–Przedszkolny czynny jest:: 

 • przedszkole od godz. 7:30 do godz. 15:30 
 • szkoła podstawowa – zgodnie z obowiązującym planem lekcji (od godziny 8:00 do 15:15) 
 • sekretariat - godziny urzędowania od 8:00 do 14:00 


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Gmina Nędza. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. W skład zespołu wchodzi szkoła  z klasami I-III realizująca treści programowe przedmiotów obowiązkowych i ramowe plany nauczania oraz dwa oddziały przedszkolne, dla dzieci w wieku 2,5 , 3 do 6 lat. Zespół jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę Nędza.                       

Organami zespołu są: 

 • dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców,
 • samorząd uczniowski. 

  Działalnością zespołu kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w zespole. Dyrektor dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor zespołu przedstawia do zatwierdzenia Urzędowi Gminy w Nędzy w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor zespołu współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora zespołu, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców określone są w statucie jednostki.

Do głównych zadań realizowanych przez szkołę należy:

 • zapewnienie prawa każdego dziecka do kształcenia się, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
 • zapewnienie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • umożliwienie pobierania nauki przez  dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 • opieka nad uczniami  z dysfunkcjami poprzez realizowanie indywidualnych form i programów nauczania,
 • opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych, z różnorodnych źródeł informacji i eksponowanie ich osiągnięć,
 • utrzymywania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • upowszechniania wiedzy ekologicznej , zdrowotnej i regionalnej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 • zapewnienie pomocy dzieciom osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;


Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

 • prowadzi bezpłatne nauczanie  i wychowanie  w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego,
 • umożliwia wszechstronny rozwój dziecka  i przygotowanie go do nauki w szkole,
 • zapewnia opiekę  nad dziećmi, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój wychowanków  oraz pomoc pracującym rodzicom  w zapewnianiu opieki ich dzieciom,
 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka, udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej,
 • organizuje opiekę nad dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • zapewnia dzieciom podtrzymywanie  poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, warunki tworzenia oddziałów w przedszkolach organizujących zajęcia dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy,
 • współdziała z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
 • na wniosek zainteresowanych rodziców przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z zajęć dodatkowych nieodpłatnych.

Rejestr zmian strony Zespół Szkolno-Przedszkolny w Babicach

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 13:16:19
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2016-10-11 09:31:15
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2016-10-11 09:31:10
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2016-10-11 09:31:10
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 6710