przesuń do treści
BiP

Przedszkole w Nędzy

Dane teleadresowe:

 • ul. Mickiewicza 53, 47-440 Nędza
 • tel.: 32 410 20 60
 • Księgowość: 32 410 20 21
 • dyrektor: Monika Kupczyk

Przedszkole w Nędzy jest instytucją publiczną, sprawującą opiekę i wychowującą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, której organem prowadzącym jest gmina Nędza. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Przedszkole jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę Nędza.

Działalnością przedszkola kieruje dyrektor, który:

 • kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, stanowiącą reprezentację rodziców wychowanków, wybieraną na zebraniach rodzicielskich na okres jednego roku. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji opiniuje kurator oświaty i zatwierdzenia gmina Nędza w terminie do 30 maja każdego roku. Szczegółowa struktura organizacyjna przedszkola oraz zakresy obowiązków i kompetencji poszczególnych jego organów opisane są w statucie jednostki.

Do głównych zadań realizowanych przez przedszkole należy:

 • prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego,
 • umożliwianie wszechstronnego rozwoju dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi, bezpieczeństwa, prawidłowego rozwoju wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnianiu opieki ich dzieciom,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 • zapewnianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
Kategoria: Statut Przedszkola w Nędzy [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} statut Przedszkola w Nędzy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
16-10-20 11:49
Mostek Sabina
288.49KB

Rejestr zmian strony Przedszkole w Nędzy

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 13:17:04
Aktualizacja publikacji
Mostek Sabina 2015-03-26 10:49:44
Wytworzenie publikacji
Mostek Sabina 2015-03-26 10:49:41
Zatwierdzenie
Mostek Sabina 2015-03-26 10:49:41
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 5242