przesuń do treści
BiP

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej

Dane teleadresowe

 • ul. Szkolna 2, 47-440 Zawada Książęca
 • tel.: 32 410 20 53
 • Księgowość: 32 410 20 21 
 • dyrektor: Martyna Rejner


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej jest instytucją publiczną, realizującą treści programowe przedmiotów obowiązkowych i ramowe plany nauczania w cyklu 3-letnim, której organem prowadzącym jest gmina Nędza. W ramach zespołu funkcjonuje 2-oddziałowe Przedszkole w Łęgu. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Zespół jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę Nędza. 

Organami zespołu są:

 • dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców.


Działalnością zespołu kieruje dyrektor, który w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, administracyjnej i gospodarczej zespołu. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników szkoły, wychowawcą i opiekunem młodzieży. Kieruje pracami rady pedagogicznej, jako jej przewodniczący oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy. Dyrektor dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdzenia gmina Nędza w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców określone są w statucie jednostki. 

Do głównych zadań realizowanych przez szkołę należy:

 • zapewnienie prawa każdego dziecka do kształcenia się,
 • wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
 • zapewnienie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 • opieka nad uczniami z dysfunkcjami poprzez realizowanie indywidualnych form i programów nauczania,
 • opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
 • wychowania i opieki,
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 • zapewnienie pomocy dzieciom osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności: 

 • prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego, 
 • umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole, 
 • zapewniają opiekę nad dziećmi, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnianiu opieki ich dzieciom, 
 • zapewniają udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 • organizują opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, 
 • zapewniają dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Rejestr zmian strony Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-19 13:16:51
Aktualizacja publikacji
Waloszek Daniel 2020-10-29 20:14:40
Wytworzenie publikacji
Waloszek Daniel 2020-10-29 20:14:32
Zatwierdzenie
Waloszek Daniel 2020-10-29 20:14:32
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 5107