przesuń do treści
BiP

Statut

Statut Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
§1


Nazwa zespołu szkolno-gimnazjalnego: 
"Zespół szkolno-gimnazjalny w Nędzy", 
siedziba zespołu - Nędza, ul. Jana Pawła II 41 a. 
§2 
Organem prowadzącym zespół jest Gmina Nędza. 
Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 
Szkoła realizuje treści programowe przedmiotów obowiązkowych i ramowe plany nauczania o w cyklu 6-letnim. 
Gimnazjum realizuje 3-letni cykl kształcenia. 
Zajęcia edukacyjne odbywają się na jedną zmianę.


Rozdział II 
Cele i zadania zespołu szkolno-gimnazjalnego 
§3


Zadania zespołu szkolno-gimnazjalnego: 
zapewnienie prawa każdego dziecka do kształcenia się, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 
wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 
dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów; 
zapewnienie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 
umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 
opieka nad uczniami z dysfunkcjami poprzez realizowanie indywidualnych form i programów nauczania; 
opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi; 
utrzymywania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 
upowszechniania wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 
zapewnienie pomocy dzieciom osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
umożliwia absolwentom gimnazjum doskonalenie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 
Cele zespołu szkolno-gimnazjalnego wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyki, o którym mowa w odrębnych przepisach: 
nauka poprawnego i swobodnego pisania i czytania ze zrozumieniem; 
poznawanie wymaganych pojęć i wiadomości; 
zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 
prowadzenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści; 
kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.); 
kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego; 
traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą w samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 
poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego; 
kształtowanie poszanowania wartości rodzinnych, 
poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej; 
kształtowanie zasad promocji i ochrony zdrowia; 
wdrażanie do zachowywania zasad bezpieczeństwa w czasie drogi do i ze zespołu szkolno-gimnazjalnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce i w trakcie zajęć edukacyjnych poza zespołem szkolno-gimnazjalnym; 
kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy w celu lepszego przygotowania do pracy w warunkach współczesnego świata; 
wdrażanie do planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania oraz większej za nią odpowiedzialności; 
naukę efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; budowania więzi między ludzkich; podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji; skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm; 
kształtowanie skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach; prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi; poprawnego posługiwania się językiem ojczystym; przygotowania do publicznych wystąpień; 
skłanianie do rozwiązywania problemów w sposób twórczy; 
wdrażanie do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 
przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych; 
kształtowanie umiejętności odnoszenia do praktyki zdobywanej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków; 
rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. 
Dla realizacji celów statutowych zespół szkolno-gimnazjalny zapewnia możliwość korzystania z: 
pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 
biblioteki; 
szatni; 
gabinetu pielęgniarki szkolnej; 
sali gimnastycznej; 
pokoju nauczycielskiego; 
pomieszczeń administracyjno-gospodarczych; 
pomieszczenia do działalności organizacji uczniowskich, samorządu uczniowskiego; 
archiwum; 
pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. 
§4 
Zespól szkolno-gimnazjalny realizuje swoje zadania poprzez: 
równomierne rozłożenie zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach tygodnia; 
różnorodność zajęć dydaktycznych w każdym dniu; 
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami; 
zapewnienie ogólnych warunków bezpieczeństwa w budynku zespołu szkolno-gimnazjalnego oraz przynależnym do niego terenie, 
zapewnienie pełnej sprawności technicznej oraz odpowiedniego wyposażenia wszystkich pomieszczeń; 
sporządzenie i przestrzeganie regulaminów w salach lekcyjnych, pracowniach, sali gimnastycznej i bibliotece; 
pełnienie dyżurów na przerwach wewnątrz budynku oraz umożliwienie przebywania uczniów na świeżym powietrzu podczas przerw międzylekcyjnych pod nadzorem nauczycieli; 
organizowanie wycieczek i wyjść poza obręb zespołu szkolno-gimnazjalnego zgodnie z odrębnymi przepisami; zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas wycieczek przez organizowanie wyjść tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych, stały nadzór opiekuna wycieczki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed wyjściem w trakcie trwania wycieczki i po powrocie do punktu odcelowego, dobór uczestników pod kątem sprawności i stanu zdrowia; 
zapewnienie opieki 1 nauczyciela dla grupy do 30 uczniów podczas wyjść poza teren zespołu szkolno-gimnazjalnego w obrębie miejscowości, odpowiednio zwiększając liczbę opiekunów w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb oraz zapewnienie opieki 1 nauczyciela przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość dla grupy do 15 uczniów; 
oznaczenie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem osób nieuprawnionych pomieszczeń i miejsc pracy, do których dostęp jest wzbroniony osobom nieupoważnionym; 
zabezpieczenie klatek schodowych poręczami, a schodów przed poślizgiem szorstką nawierzchnią; 
zapewnienie minimalnej temperatury w salach lekcyjnych nie przekraczającej wartości poniżej 15 stopni Celsjusza; 
wyposażenia w apteczki pierwszej pomocy pokoju nauczycielskiego, 
zagwarantowanie udzielenia wszelkiej pomocy w razie wypadku; przeszkolenie nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy; 
zapewnienie nadzoru osób upoważnionych uczniom podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz zawodów sportowych organizowanych przez zespół szkolno-gimnazjalny; 
zapewnienie poprawy bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej na drogach publicznych poprzez systematyczne zaznajamianie z przepisami ruchu drogowego, podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach oraz współdziałanie z Policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Zespół szkolno-gimnazjalny może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem zespołu szkolno-gimnazjalnego lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 
Rozdział III 
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 
§5


W zespole szkolno-gimnazjalnym funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 
Wewnątrzszkolny System Oceniania uchwala Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 
Rozdział IV 
Organizacja nauczania języka mniejszości narodowych 
§6


Zespól szkolno-gimnazjalny zapewnia

na wniosek rodziców naukę języka mniejszości narodowych w wymiarze 3 godziny tygodniowo w kl. I-VI w szkole podstawowej oraz w wymiarze 3 godzin tygodniowo w klasach I-III w gimnazjum w zależności od liczebności grup i dysponowania przez zespół szkolno-gimnazjalny wykwalifikowaną kadrą.Rozdział V 
Zadania zespołów nauczycielskich 
§7


Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 
Dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego, na wniosek zespołu.


Rozdział VI 
Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów 
§8


Zespół szkolno-gimnazjalny organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Zespół szkolno-gimnazjalny organizuje zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb rozwojowych uczniów. Należą do nich kółka artystyczne, język niemiecki, język angielski, kółka przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rekreacyjno-sportowe, gimnastyka korekcyjna, Klub Europejski. 
Zajęcia te organizowane są z godzin dyrektorskich w miarę posiadanych środków: 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się uniemożliwiającymi uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, a także dla tych uczniów, którzy na wskutek nieobecności spowodowanej chorobą nie zdołali opanować treści programowych przewidzianych do realizacji w danym dziale przedmiotowym. Na zajęciach przebywa grupa uczniów (od 4 do 8 osób) wytypowanych przez nauczyciela właściwych zajęć, który realizuje plan pracy zatwierdzony przez dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego; 
kółka artystyczne organizowane są dla grupy uczniów z szkoły podstawowej i z gimnazjum o szczególnych zdolnościach manualnych odpowiednio do potrzeb i zainteresowań uczniów. Liczba uczniów objęta zajęciami: od 12-15; 
kółka przedmiotowe organizowane są dla chętnych uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum w celu poszerzenia zakresu umiejętności i wiadomości oraz rozbudzania zainteresowań;
zajęcia dodatkowe z języków obcych organizowane są dla chętnych uczniów z szkoły podstawowej i z gimnazjum w celu poszerzenia zakresu umiejętności i wiadomości oraz rozbudzania zainteresowań;
organizowanie imprez sportowych dla uczniów z szkoły podstawowej i z gimnazjum w czasie ferii zimowych jako uczestnictwo w akcji "Zima na wsi"; 
Klub Europejski organizowany jest dla uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum w celu przybliżenia problematyki europejskiej, nawiązywania kontaktów, oparty jest na zasadzie dobrowolności; 
organizowanie 14-dniowego pobytu dzieci kl. III szkoły podstawowej nad morzem - "Zielona Szkoła".


Rozdział VII 
Organy zespołu szkolno-gimnazjalnego 
§9


Organami zespołu szkolno-gimnazjalnego są: 

dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego; 
rada pedagogiczna; 
rada rodziców; 
samorząd uczniowski. 
§10 
Zespołem szkolno-gimnazjalnym kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zespołu. 
Dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego w szczególności: 
kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą, 
sprawuje nadzór pedagogiczny, 
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 
dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę zespołu szkolno-gimnazjalnego, 
przygotowuje projekt organizacyjny zespołu szkolno-gimnazjalnego,
wykonuje inne czynności wynikające z przepisów szczególnych, 
współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych; 
stwarza warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków; 
zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 
stwarza warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 
decyduje w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów. 
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole szkolno-gimnazjalnym nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 
zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu szkolno-gimnazjalnego; 
przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu szkolno-gimnazjalnego; 
występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu szkolno-gimnazjalnego; 
nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście; 
zatwierdzania planu rozwoju zawodowego nauczycieli; 
przydzielenia nauczycielowi stażyście i kontraktowemu opiekuna stażu; 
ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu; 
powoływania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego; 
przyznawania dodatkowego okresu stażu w uzasadnionych przypadkach. 
Dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rada rodziców i samorządem uczniowskim. 
Dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego jest przewodniczącym rady pedagogicznej. Prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 
Dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu szkolno-gimnazjalnego. 
Dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznych niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący zespół szkolno-gimnazjalny oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
Dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego ocenia pracę nauczyciela oraz dorobek zawodowy nauczyciela. 
Ponadto dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych innym organom. 
§11 
W zespole szkolno-gimnazjalnym działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem zespołu szkolno-gimnazjalnego w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego. 
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem zespołu szkolno-gimnazjalnego. 
Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego zespół albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
zatwierdzanie planów pracy zespołu, 
zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
ustalanie organizacji samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu szkolno-gimnazjalnego, 
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
organizację pracy zespołu szkolno-gimnazjalnego, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
projekt planu finansowego zespołu szkolno-gimnazjalnego; 
wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień, 
propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
Rada pedagogiczna przygotowuje zmiany statutu szkoły i uchwala je. 
Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół i w terminie 10 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów, która jest podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej. 
Protokół z zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. 
Członkowie rady zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad do następnego posiedzenia. Rada na najbliższym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. 
Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 
Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
Członkowie rady i inni uczestnicy zebrań są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespołu szkolno-gimnazjalnego. 
§12 
W zespole szkolno-gimnazjalnym działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, wybieranych na klasowych zebraniach rodzicielskich na okres jednego roku. 
Każdy oddział reprezentowany jest przynajmniej przez trzy osoby. 
Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów. 
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu szkolno-gimnazjalnego. 
Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu szkolno-gimnazjalnego. 
W celu wspierania działalności statutowej zespołu szkolno-gimnazjalnego Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem. 
Rada Rodziców posługuje się pieczęcią zgodną z ustalonym wzorem. 
§13 
W zespole szkolno-gimnazjalnym działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu szkolno-gimnazjalnego. 
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem zespołu szkolno-gimnazjalnego. 
Samorząd może przedstawiać, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi zespołu szkolno-gimnazjalnego wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu szkolno-gimnazjalnego, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań, 
prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
prawo organizowania działalności kulturalnej; oświatowej; sportowej; oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
§14 
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci. 
Zasady współdziałania organów zespołu szkolno-gimnazjalnego: 
każdy organ zespołu szkolno-gimnazjalnego planuje swoja działalność na dany rok szkolny. Plany powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie tych dokumentów przekazuje się każdemu z organów zespołu; 
każdy organ zespołu szkolno-gimnazjalnego po przeanalizowaniu planów poszczególnych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów, proponując swoje stanowisko lub opinie w danej sprawie nie naruszając kompetencji organu uprawnionego, 
organy zespołu szkolno-gimnazjalnego mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów, 
dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego zobowiązany jest do sporządzania i przekazania każdemu z organów sieci kompetencyjnej organów kierujących zespołem szkolno-gimnazjalnym opracowanej na podstawie obowiązujących aktów prawnych w oświacie i niniejszego statutu, 
uchwały organów zespołu szkolno-gimnazjalnego prawomocne podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w zespole w formie pisemnych tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora zespołu w zbiorze pt.: Uchwały Organów Zespołu. 
Spory kompetencyjne między organami rozstrzyga komisja statutowa, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego organu. Komisję powołuje się na trzy lata. Na kadencje roczną komisja powołuje swojego przewodniczącego. 
Rozstrzygnięcia komisji podejmowane są drogą uchwały i są one ostateczne. Podawane są one do ogólnej wiadomości w zespole szkolno-gimnazjalnym. 
Sprawy pod obrady są przekazywane w formie skargi organu, którego kompetencje zostały naruszone. Organ, którego uchybienie ustaliła komisja statutowa musi naprawić skutki swojego działania w ciągu 3 miesięcy od daty ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję. 
W sprawach spornych, w których uczestniczy uczeń, przyjmuje się następujący tryb postępowania: uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy; wychowawca wspólnie z ze stroną skarżącą ustalają możliwe rozstrzygnięcia sporu; wychowawca klasy przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy innej klasy (którego sprawa dotyczy) i wspólnie starają się rozstrzygnąć zaistniały spór; sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego, którego decyzje są ostateczne.

 
Rozdział VIII 
Organizacja zespołu szkolno-gimnazjalnego 
§15


Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi 6 lat. 
Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata. 
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
§16 
Podstawową jednostką organizacyjną zespołu szkolno-gimnazjalnego jest oddział złożony z uczniów, w którym prowadzi się nauczanie, zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania. 
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust. 2. 
Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i inne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, między klasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. zielone szkoły, obozy), w miarę posiadanych przez zespół szkolno-gimnazjalny środków finansowych. 
Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu zespołu szkolno-gimnazjalnego nie powinna być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.


Rozdział IX 
Organizacja i zadania biblioteki szkolnej 
§17


Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacyjnych. 
Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy zespołu, rodzice. 
Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę. 
Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów po zakończeniu zajęć lub przed ich rozpoczęciem. 
Organizacja biblioteki szkolnej: 
planowanie i sprawozdawczość - opracowanie planów pracy i sprawozdań z działalności, 
gromadzenie zbiorów (lektury, publikacje, ogólno-informacyjne i popularnonaukowe, literatura piękna, beletrystyka itp.), 
rozmieszczenie i konserwacja zbiorów - zabezpieczenie księgozbioru, 
ewidencja zbiorów, 
opracowanie biblioteczne zbiorów - znakowanie, katalogi, 
udostępnianie zbiorów. 
Do zadań biblioteki szklonej należy: 
rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposobieniem ich do samokształcenia; 
kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów; 
wdrażanie czytelników do poszanowania książki i innych materiałów bibliotecznych; 
rozwijanie różnych form samorządności i gotowości do pracy społecznej; 
udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej, samokształceniu, doskonaleniu zawodowym, pracy twórczej; 
współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, ich osiągnięć i trudności; 
wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic rozwojowych dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych; 
rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów; 
otaczanie opieka uczniów zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych. 
Zadania nauczyciela bibliotekarza: 
udostępnianie księgozbioru, czasopism itp., 
gromadzenie, przechowywanie i konserwacja zbiorów, 
opracowanie biblioteczne zbiorów, 
urządzenie pomieszczeń bibliotecznych, 
popularyzowanie czytelnictwa, 
organizacja aktywu bibliotecznego, 
współpraca z nauczycielami w celu aktualizowania księgozbioru i rozwijania czytelnictwa, 
posługiwanie się bibliografią i innymi źródłami informującymi o drukach i materiałach bibliotecznych, 
przygotowanie sprawozdań z działalności biblioteki, 
organizowanie wieczorów bajek i poezji, konkursów itp. 
opracowanie regulaminu działania biblioteki szkolnej, 
udział w kontroli księgozbioru (scontrum); 
odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki. 
Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego do tygodniowego planu zajęć, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 
W miarę możliwości nauczyciel - bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, z bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi, z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami nad rozwijaniem kultury czytelniczej uczniów, nad wzbogacaniem zbiorów i wyposażenia biblioteki. 
Współpraca ta obejmuje m.in.: 
poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów (np. na zebraniach rodzicielskich), popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej, udział rodziców w imprezach czytelniczych, 
wymiana materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną a innymi bibliotekami i ośrodkami informacyjnymi, 
informowanie użytkowników o zbiorach, warsztacie informacyjnym, dniach i godzinach otwarcia najbliższych bibliotek: publicznej, pedagogicznej, fachowej, naukowej i zachęcenie do korzystania z nich: 
organizowanie wycieczek do bibliotek różnych sieci i ośrodków informacji (bądź pomoc nauczycielom w ich organizacji), 
organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w lekcjach bibliotecznych i różnych formach pracy z czytelnikiem prowadzonych przez inne biblioteki, 
uzgadnianie rocznych planów w zakresie gromadzenia zbiorów, prowadzenia działalności informacyjnej, 
uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych (wystawy książek, spotkania autorskie, odczyty) przygotowywanych przez różne organizacje społeczne i instytucje kulturalne.


Rozdział X 
Organizacja nauczania, wychowania i opieki 
§18


Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu szkolno-gimnazjalnego opracowany przez dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. 
Arkusz organizacji jest przygotowywany do dnia 30 kwietnia każdego roku. 
Kurator oświaty opiniuje arkusz organizacyjny zespołu przed jego zatwierdzeniem przez organ prowadzący placówkę, który czyni to do dnia 30 maja danego roku. 
Arkusz organizacyjny określa w szczególności: 
liczbę uczniów zapisanych i uczęszczających do zespołu szkolno-gimnazjalnego; 
liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 
ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych zgodną z ramowym planem nauczania ogłaszanym w formie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, finansowanych przez organ prowadzący zespół, z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych. 
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Edukacja na poziomie klas I-III ma charakter zintegrowany. 
Działalność edukacyjna zespołu szkolno-gimnazjalnego wyznaczona jest w szczególności przez: 
szkolny zestaw programów nauczania, który-uwzględniając wymiar wychowawczy-obejmuje całą działalność z punktu widzenia dydaktycznego, 
program wychowawczy zespołu opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. 
Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całego zespołu jak i każdego nauczyciela. 
§19 
Zespół szkolno-gimnazjalny organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, w tym również pomoc materialna poprzez: 

diagnozowanie środowiska ucznia; 
rozpoznawanie potencjalnych możliwości ucznia, jego indywidualnych potrzeb i umożliwianie ich zaspokojenia; 
rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 
organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznych; 
podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych i wspieranie nauczycieli w tym zakresie; 
prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców; 
wspieranie uczniów i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne; 
wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców; 
organizowanie pomocy materialnej uczniom szczególnie zdolnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; 
kierowanie do poradni psychologiczno- pedagogicznych w celu rozpoznania zaburzeń, problemów i niepowodzeń oraz uzyskania porady co do dalszej pracy z uczniem; 
wnioskowanie o objęcie opieką rodziny przez ośrodek pomocy społecznej, kuratora sądowego; 
organizacji nauczania indywidualnego zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 
§20 
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom polega na: 

nieodpłatnym korzystaniu z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej zarówno przez uczniów jak i rodziców czy nauczycieli; 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej na wniosek rodziców, nauczycieli, a także samego ucznia; 
współpracy opartej na organizowaniu porad dla uczniów, rodziców, nauczycieli; 
konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców; 
organizowaniu zajęć specjalistycznych jak logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne i inne zajęcia terapeutyczne; 
koordynowaniu zadań realizowanych na rzecz uczniów; 
działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 
współpraca z wydziałem prewencji - Policja polegająca na pogadankach, interwencjach i udziale w zajęciach; 
wnioskowanie do organu prowadzącego zespół szkolno-gimnazjalny o przyznanie pomocy materialnej uczniom w formie stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce, zasiłki losowe; 
organizowanie pomocy materialnej przez współpracę z zakładami pracy, osobami fizycznymi pragnącymi przekazać darowiznę; 
pozyskiwanie sponsorów na pokrycie opłaty za "Zieloną szkołę". 
§21 
Organizacja i formy współdziałania zespołu szkolno-gimnazjalnego z rodzicami w zakresie nauczania, współdziałania i profilaktyki polegają na: 

organizowaniu spotkań z rodzicami (wywiadówka) według ustalonego wcześniej harmonogramu; 
indywidualnych kontaktach wychowawcy klasy z rodzicami, prawnymi opiekunami w zależności od potrzeb; 
rozpoznawaniu warunków środowiskowych; 
odwiedzinach wychowawcy w domu rodzinnym ucznia; 
współpracy z rodzicami w wyrównywania braków w edukacji ucznia; 
współpracy z rodzicami w zakresie objęcia ucznia zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi; badaniem w poradni psychologiczno- pedagogicznej, szkolnictwem specjalnym; 
udział dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego w kwartalnych spotkaniach Rady Rodziców, przyjmowanie wniosków do realizacji; 
indywidualne kontakty dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego z rodzicami w zakresie postępów w nauce, kłopotów wychowawczych, potrzebie udzielenia pomocy materialnej uczniowi, rodzinie; 
gromadzenie funduszy na koncie Rady Rodziców na rzecz uczniów; 
pedagogizację rodziców; 
monitorowanie efektów działań zespołu szkolno-gimnazjalnego wśród rodziców i uczniów; 
realizację wniosków rodziców dotyczących pracy zespołu; 
współpracę przy tworzeniu i opiniowanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemy Oceniania, Statutu Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, Programu Rozwoju. 
§22 
W zespole szkolno-gimnazjalnym funkcjonuje program wychowawczy i profilaktyki, który jest uchwalany przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

Rozdział XI 
Nauczyciele i inni pracownicy zespołu szkolno-gimnazjalnego 
§23 

W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. 
Zasady zatrudniania nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 
Zasady zatrudnienia, prawa i obowiązki innych pracowników określa Kodeks Pracy. 
Pracownicy obsługi wypełniają obowiązki określone w przydziałach czynności (zakresy obowiązków). 
§24 
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowanie godności osobistej ucznia. 
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 
odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
kształtowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego, 
kształtowanie kultury uczniów poprzez kultywowanie tradycji patriotycznych, lokalnych i szkolnych, 
wprowadzanie jawnych i obiektywnych kryteriów oceny pracy uczniów,
dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, 
wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 
bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie każdego z nich, 
udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, 
doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 
kształcenie i wychowywanie w umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. 
Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby w szczególności uczniowie: 
znajdowali środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze indywidualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym), 
rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 
mieli świadomość życiowej użyteczności edukacji na danym etapie, 
stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i innych, wolność własną i wolność innych, 
poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 
uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, 
przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 
kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów, 
stosowali zasady bezpieczeństwa w podejmowanych działaniach, 
kierowali się zasadami zdrowego trybu życia i uznawali zdrowie i życie jako najwyższe dobro. 
Obok zadań wychowawczych nauczyciele winni wykonywać również działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia. 
Konieczne jest podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 
Nauczyciele mając na uwadze ogólny cel edukacji, którym jest osobowy rozwój ucznia, winni współdziałać na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy i umiejętności i postaw. 
§25 
Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca. 
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 
Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 
tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 
inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów, 
podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4: 
otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 
planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 
ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 
współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 
utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, a także współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swych działaniach, włączanie ich w sprawy życia klasy i zespołu, 
współpracuje z innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, 
szczególną opieką otacza uczniów zaniedbanych przez rodziców lub ze środowisk zagrożonych moralnie. 
Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez: 
zwrócenie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i organami zespołu szkolno-gimnazjalnego przyczyn niepowodzeń i uzgadniając środki zaradcze, 
badanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych i zapobiega im, 
stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu koleżeństwa i przyjaźni,
kierowanie pracą społeczną na rzecz zespołu szkolno-gimnazjalnego i klasy (przydzielanie zadań, współpracą podczas ich wykonywania, ocena wykonanej pracy, udziela pochwał, nagan), 
współorganizowanie z zespołem klasowym, różnego rodzaju imprez,
współpracę z higienistką szkolną, dbałość o higienę i zdrowie uczniów, 
występowanie do rady rodziców lub powołanych do tego celu organizacji, o pomoc materialną dla najbardziej potrzebującym, 
odwiedzanie uczniów w domu, prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami, omawianie problemów wychowawczych na zebraniach organizowanych co dwa miesiące wg harmonogramu sporządzonego przez dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego. 
Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 
Rozdział XII 
Uczniowie zespołu szkolno-gimnazjalnego, prawa i obowiązki 
§26
 
Wszyscy pracownicy zespołu szkolno-gimnazjalnego są zobowiązani do przestrzegania "Konwencji Praw Dziecka" przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 roku. 
Zasady rekrutacji uczniów ustalane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przyjmowania uczniów do szkół. 
Obowiązek szkolny trwa od 7 roku życia do 18 roku życia. 
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat. 
W przypadkach uzasadnionych poważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok. 
Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychiczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Do szkoły podstawowej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia, do 13, nie później niż 18 roku życia. 
Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem. 
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się: 
z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, 
na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się: 
z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum, 
na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 
Dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej. Przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka spoza jej obwodu szkolnego wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 
W uzasadnionych przypadkach do gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie mieszkający poza jej obwodem. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy w zespole szkolno-gimnazjalnym. 
Zasady przyjmowania uczniów spoza obwodu ustala w terminie do 1 marca każdego roku komisja rekrutacyjna powoływana corocznie przez dyrektora zespołu. 
§27 
Uczeń ma prawo do: 
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole i w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 
korzystania z doraźnej pomocy finansowej, 
życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia zespołu a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 
rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów, 
sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 
pomocy w przypadku trudności w nauce, 
korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego, 
korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 
wpływanie na życie zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w zespole, 
poszanowania godności własnej i nietykalności osobistej, 
jawnego i pełnego wyrażania swoich poglądów, jeżeli nie narusza niczyjej godności osobistej oraz postanowień statutu zespołu szkolno-gimnazjalnego, 
przedstawiania swoich problemów nauczycielom i wychowawcy oraz uzyskania wyjaśnień, odpowiedzi, a także pomocy z prawem do zachowania tajemnicy, 
uzyskania dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce, w miarę możliwości organizacyjno-finansowych zespołu. 
Ponadto uczeń ma prawo: 
do jawnej i przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności, 
do powiadomienia go z wyprzedzeniem jednego tygodnia o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości (w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian tego typu). 
Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy socjalnej przydzielonej w miarę możliwości zespołu szkolno-gimnazjalnego, według zasad określonych odrębnymi przepisami. 
Uczeń ma prawo do odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii, nie należy w związku z tym zadawać dodatkowych prac domowych na czas ich trwania. 
Uczniowie mogą uczestniczyć w wycieczkach organizowanych przez zespół szkolno-gimnazjalny. 
Uczeń może reprezentować szkołę, gimnazjum na konkursach przedmiotowych, przeglądach i zawodach sportowych organizowanych przez zespół szkolno-gimnazjalny, a także reprezentować zespół szkolno-gimnazjalny poza jej obrębem za zgodą dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego. 
Każdy uczeń ma czynne i bierne prawo wyborcze do Samorządu Klasowego i Samorządu Szkolnego. 
Uczeń ma prawo do zrzeszania się w organizacjach działających na terenie zespołu szkolno-gimnazjalnego i poza jego obrębem, których działalność nie jest sprzeczna z Konstytucją RP. 
§28 
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie zespołu szkolno-gimnazjalnego, a zwłaszcza dotyczących: 
poszanowania tożsamości narodowej, lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji, 
systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu zespołu, 
przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz godnego zachowania się poza zespołem szkolno-gimnazjalnym, 
odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 
godnego reprezentowania zespołu szkolno-gimnazjalnego, 
przeciwdziałania wszelkim przejawom nietolerancji, przemocy, brutalności i wulgarności, 
wystrzegania się wszelkich szkodliwych dla zdrowia nałogów, 
podporządkowania się zarządzeniom dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom innych organów zespołu szkolno-gimnazjalnego, 
dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w zespole. 
Od decyzji organów samorządu uczniowskiego uczniowi przysługuje prawo odwołania się do wychowawcy klasy, a w sprawach szczególnej wagi - do dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego. 
§29 
Nagrody przyznaje się uczniom wyróżniającym się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej. 
Rodzaje nagród: 
wyróżnienie wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę klasy, dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego, 
wyróżnienie przez dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego wobec uczniów poszczególnych klas, wobec uczniów całego zespołu, 
nagroda Rady Rodziców przyznawana na wniosek Rady Pedagogicznej, 
i inne. 
Nagrody mogą być przyznawane również wyróżniającemu się zespołowi uczniów. 
Kary za wykroczenie uczniowskie: 
upomnienie przez nauczyciela lub wychowawcę w indywidualnej rozmowie, 
upomnienie wobec klasy przez nauczyciela lub wychowawcę, 
nagana z ostrzeżeniem, przedstawienie wniosku o ukaranie dyrektorowi zespołu szkolno-gimnazjalnego, 
nagana udzielona przez dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego w obecności rady pedagogicznej, 
przeniesienie ucznia do innego oddziału tego zespołu szkolno-gimnazjalnego, o przeniesieniu decyduje rada pedagogiczna, 
przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty. 
Zespół szkolno-gimnazjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia rodziców, opiekunów ucznia o zastosowaniu wobec niego kar za wykroczenia uczniowskie. 
Wykonanie kary, o której mowa w ust. 4 pkt. c, d, e, f może być zawieszone na czas próby - nie dłużej niż pół roku - jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady rodziców, rady pedagogicznej lub młodzieżowej organizacji szkolnej.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od kary w terminie nie dłuższym niż 14 dni do dyrektora zespołu szkolno-gimnazjalnego. 
Określa się następujący tryb odwołania od wyznaczonej kary: 
pisemny wniosek rodziców o uchylenie kary z podaniem powodu odwołania się; 
przedłożenie wniosku do ustalenia zasadności odwołania; 
podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną w sprawie zasadności kary; 
pisemna informacja o rozpatrzeniu wniosku do rodziców ucznia ukaranego. 
§30 
Dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, lub gimnazjum w przypadku: 

umyślnego popełnienia czynu o znamionach przestępstwa; 
szczególnie rażącego naruszenia obowiązków ucznia określonych w Statucie; 
braku przynależności ucznia do obwodu zespołu. 
§31 
Zespół szkolno-gimnazjalny stwarza warunki pobytu zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez działalność wychowawczą i zapobiegawczą: 

właściwą liczbę sal lekcyjnych i pomieszczenia do ćwiczeń gimnastycznych; 
przestronne korytarze i klatki schodowe; 
dyżury podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzach; 
promocję zdrowia psychicznego; 
promocję zdrowego stylu życia; 
informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach, 
przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
Rozdział XIII 
Postanowienia końcowe 
§32
 
Zespół szkolno-gimnazjalny używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§33 
Obsługę księgową zespołu szkolno-gimnazjalnego w Nędzy prowadzi Urząd Gminy w Nędzy. 

§34 
Zespół szkolno-gimnazjalny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy. 
Statut może być zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej, w trybie przewidzianym do jego uchwalania. 
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 roku. 

Rejestr zmian strony Statut

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-20 10:03:37
Aktualizacja publikacji
Pietrasz Leszek 2015-01-20 10:05:08
Wytworzenie publikacji
UG Nędza 2015-01-20 10:05:03
Zatwierdzenie
UG Nędza 2015-01-20 10:05:03
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 3209