przesuń do treści
BiP

Statut

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
§1 

Nazwa zespołu szkolno-przedszkolnego: 
"Zespół szkolno-przedszkolny w Górkach Śląskich", 
siedziba zespołu - Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich nr 57. 
§2 
Organem prowadzącym zespół jest Gmina Nędza. 
Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 
Czas trwania cyklu kształcenia w szkole trwa 3 lata. 
Szkoła realizuje treści programowe nauczania zintegrowanego w cyklu 3 letnim. 
W zespole funkcjonuje jeden oddział przedszkolny , mieszany dla dzieci w wieku 3 do 6 lat. 
Zajęcia edukacyjne odbywają się na jedna zmianę. 
Rozdział II 
Cele i zadania zespołu 
A. Część szkolna 
§3
 
Zadania szkoły: 
zapewnienie prawa każdego dziecka do kształcenia się, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 
wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 
dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów; 
zapewnienie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 
umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 
opieka nad uczniami z dysfunkcjami poprzez realizowanie indywidualnych form i programów nauczania; 
opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi; 
utrzymywania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 
upowszechniania wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 
zapewnienie pomocy dzieciom osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 
Cele szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyki, o którym mowa w odrębnych przepisach: 
nauka poprawnego i swobodnego pisania i czytania ze zrozumieniem; 
poznawanie wymaganych pojęć i wiadomości; 
zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 
prowadzenie w trakcie nauki do rozumienia; 
kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.); 
kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego; 
traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą w samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 
poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego; 
kształtowanie poszanowania wartości rodzinnych, 
poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej; 
kształtowanie zasad promocji i ochrony zdrowia; 
wdrażanie do zachowywania zasad bezpieczeństwa w czasie drogi do i ze szkoły u uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce i w trakcie zajęć edukacyjnych poza zespołem szkolno-przedszkolnym; 
kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy w celu lepszego przygotowania do pracy w warunkach współczesnego świata, 
wdrażanie do planowania, organizowania i oceniania własnej nauki , przyjmowania oraz większej za nią odpowiedzialności; 
naukę efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; budowania więzi między ludzkich; podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji; skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm; 
kształtowanie umiejętności odnoszenia do praktyki zdobywanej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków; 
rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. 
Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 
pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 
biblioteki, 
szatni; 
sali gimnastycznej, 
pokoju nauczycielskiego. 
§4 
Szkoła realizuje swoje zadania poprzez: 
równomierne rozłożenie zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach tygodnia; 
różnorodność zajęć dydaktycznych w każdym dniu; 
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami; 
zapewnienie ogólnych warunków bezpieczeństwa w budynku zespołu oraz przynależnym do niego terenie, 
zapewnienie pełnej sprawności technicznej oraz odpowiedniego wyposażenia wszystkich pomieszczeń szkolnych; 
sporządzenie i przestrzeganie regulaminów w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i bibliotece; 
pełnienie dyżurów na przerwach wewnątrz budynku zespołu oraz umożliwienie przebywania uczniów na świeżym powietrzu podczas przerw międzylekcyjnych pod nadzorem nauczycieli; 
organizowanie wycieczek i wyjść poza obręb zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami; zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas wycieczek przez organizowanie wyjść tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych, stały nadzór opiekuna wycieczki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed wyjściem w trakcie trwania wycieczki i po powrocie do punktu odcelowego, dobór uczestników pod kątem sprawności i stanu zdrowia; 
zapewnienie opieki 1 nauczyciela dla grupy do 30 uczniów podczas wyjść poza teren zespołu w obrębie miejscowości, odpowiednio zwiększając liczbę opiekunów w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb oraz zapewnienie opieki 1 nauczyciela przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość dla grupy do 15 uczniów; 
oznaczenie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem osób nieuprawnionych pomieszczeń i miejsc pracy, do których dostęp jest wzbroniony osobom nieupoważnionym; 
zabezpieczenie klatek schodowych poręczami, a schodów przed poślizgiem szorstką nawierzchnią; 
zapewnienie minimalnej temperatury w salach lekcyjnych nie przekraczającej wartości poniżej 15 stopni Celsjusza; 
wyposażenia w apteczki pierwszej pomocy pokoju nauczycielskiego, 
zagwarantowanie udzielenia wszelkiej pomocy w razie wypadku; przeszkolenie nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy; 
zapewnienie nadzoru osób upoważnionych uczniom podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz zawodów sportowych organizowanych przez szkołę; 
zapewnienie poprawy bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej na drogach publicznych poprzez systematyczne zaznajamianie z przepisami ruchu drogowego, podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach oraz współdziałanie z Policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Zespół szkolno-przedszkolny może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
B. Część przedszkolna 
§5
 
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności: 
prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego; 
umożliwia wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole; 
zapewnia opiekę nad dziećmi, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnianiu opieki ich dzieciom; 
zapewnia udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi; 
zapewnia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 
Do realizacji celów statutowych przedszkole zapewnia możliwość korzystania z: 
pomieszczeń do zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem; 
szatnię i łazienkę; 
kuchnię; 
ogródek przedszkolny z urządzeniami rekreacyjnymi. 
Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz organizuje w razie potrzeby opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi tworząc oddziały integracyjne. 
Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez uświadomienie im przynależności narodowej wskazanie na piękno języka polskiego oraz umożliwienie pielęgnowania gwary śląskiej. 
§6 
Przedszkole realizuje swoje zadania poprzez: 

realizację podstawy programowej i przygotowanie dziecka do nauki w szkole; 
stosowanie zatwierdzonych, dopuszczonych przez MENiS książek pomocniczych dla oddziałów 6-latków, 
wykorzystywanie materiałów oraz wskazówek metodyków i wizytatorów, 
doskonalenie metod pracy, korzystaniu z bieżących publikacji, samokształceniu, 
wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez realizację treści z dziedziny wychowania zdrowotnego, społeczno-moralnego, umysłowego, technicznego i estetycznego, 
wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka; 
sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny: 
racjonalne i regularne żywienie dzieci; 
higiena pomieszczeń przedszkola; 
ochrona układu nerwowego; higiena dnia; 
ochrona dzieci przed urazami i wypadkami; 
opieka profilaktyczno-lecznicza (współpraca z lekarzem, higienistką). 
§7 
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola kładąc nacisk na ich bezpieczeństwo. Podczas zajęć poza terenem przedszkola z grupą wychodzi jedna osoba dorosła: nauczycielka. 
Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednej nauczycielce, która prowadzi go do końca roku szkolnego. 
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczność pożądane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu (od 3-6 latków). 
§8 
Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo. 
Nauczycielka nie może powierzyć dziecka osobie nieznanej, bądź małoletniej. 
Rozdział III 
Zasady Wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 
§9
 
W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 
Wewnątrzszkolny System Oceniania uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 
Rozdział IV 
Organizacja nauczania języka mniejszości narodowych 
§10
 
Szkoła zapewnia na wniosek rodziców naukę języka mniejszości narodowych w wymiarze 3 godziny tygodniowo w kl. I-III w zależności od liczebności grup i dysponowania przez szkołę wykwalifikowaną kadrą. 

Rozdział V 
Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów 
§11 
Szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb rozwojowych uczniów. Należą do nich kółka artystyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rekreacyjno-sportowe, gimnastyka korekcyjna. 
Zajęcia te organizowane są z godzin dyrektorskich w miarę posiadanych środków: 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów klas I-III, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się uniemożliwiającymi uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, a także dla tych uczniów, którzy na wskutek nieobecności spowodowanej chorobą nie zdołali opanować treści programowych przewidzianych do realizacji w danym dziale przedmiotowym. Na zajęciach przebywa grupa uczniów (od 4 do 8 osób) wytypowanych przez nauczyciela właściwych zajęć, który realizuje plan pracy zatwierdzony przez dyrektora; 
kółka artystyczne organizowane są dla grupy uczniów o szczególnych zdolnościach manualnych odpowiednio do potrzeb i zainteresowań uczniów. Liczba uczniów objęta zajęciami: od 12-15; 
na zajęciach dodatkowych z języków obcych przebywa cała klasa; 
organizowanie imprez sportowych w czasie ferii zimowych jako uczestnictwo w akcji "zima na wsi"; 
organizowanie 14-dniowego pobytu dzieci kl. III nad morzem - "Zielona Szkoła". 
§12 
Na wniosek rodziców przedszkole zapewnia zajęcia umuzykalniające z rytmiki i naukę religii. 
Zajęcia umuzykalniające z rytmiki odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo oraz zajęcia z religii 2 godziny tygodniowo. 
Rozdział VI 
Organy zespołu 
§13
 
Organami zespołu są: 

dyrektor zespołu szkolno przedszkolnego, 
rada pedagogiczna, 
rada rodziców, 
samorząd uczniowski. 
§14 
Zespołem szkolno-przedszkolnym kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz i przełożonym służbowym wszystkich pracowników zespołu. 
Dyrektor zespołu w szczególności: 
kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą zespołu, 
sprawuje nadzór pedagogiczny, 
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 
dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę zespołu, 
przygotowuje projekt organizacyjny, 
wykonuje inne czynności wynikające z przepisów szczególnych, 
współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych; 
stwarza warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków; 
zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 
stwarza warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 
zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu; 
przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu; 
występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu; 
nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście; 
zatwierdzania planu rozwoju zawodowego nauczycieli; 
przydzielenia nauczycielowi stażyście i kontraktowemu opiekuna stażu; 
ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu; 
powoływania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego; 
przyznawania dodatkowego okresu stażu w uzasadnionych przypadkach. 
Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. 
Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego jest przewodniczącym rady pedagogicznej. Prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 
Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu. 
Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznych niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego ocenia pracę nauczyciela oraz dorobek zawodowy nauczyciela. 
Ponadto dyrektor decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych innym organom. 
§15 
W zespole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać również udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu. 
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem zespołu. 
Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
zatwierdzanie planów pracy, 
zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
ustalanie organizacji samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu, 
opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego i profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 
opracowanie i uchwalenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 
uchwalanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym, 
rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora. 
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
organizację pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
projekt planu finansowego zespołu; 
wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień, 
propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
Rada pedagogiczna przygotowuje zmiany statutu zespołu i uchwala je. 
Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół i w terminie 10 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów, która jest podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej. 
Protokół z zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. 
Członkowie rady zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad do następnego posiedzenia. Rada na najbliższym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. 
Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 
Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
Członkowie rady i inni uczestnicy zebrań są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespołu. 
Ponadto członek rady pedagogicznej powinien: 
współtworzyć atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady, 
czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz komisji, do których został powołany, 
realizować przyjęte uchwały, 
składać przed radą sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań, 
stale współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia. 
§16 
W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, wybieranych na klasowych zebraniach rodzicielskich na okres jednego roku. 
Każdy oddział reprezentowany jest przynajmniej przez trzy osoby. 
Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów. 
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu. 
Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu. 
W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem. 
Rada Rodziców posługuje się pieczęcią zgodną z ustalonym wzorem. 
§17 
W zespole szkolno-przedszkolnym działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. 
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem zespołu. 
Samorząd może przedstawiać, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań. 
§18 
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci. 
Zasady współdziałania organów zespołu: 
każdy organ planuje swoja działalność na dany rok szkolny. Plany powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie tych dokumentów przekazuje się każdemu z organów zespołu; 
każdy organ po przeanalizowaniu planów poszczególnych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów zespołu, proponując swoje stanowisko lub opinie w danej sprawie nie naruszając kompetencji organu uprawnionego, 
organy mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów, 
dyrektor zespołu zobowiązany jest do sporządzania i przekazania każdemu z organów sieci kompetencyjnej organów kierujących zespołem opracowanej na podstawie obowiązujących aktów prawnych w oświacie i niniejszego statutu, 
uchwały organów prawomocne podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w zespole w formie pisemnych tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora zespołu w zbiorze pt.: Uchwały Organów Zespołu. 
Spory kompetencyjne między organami rozstrzyga komisja statutowa, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego organu. Komisję powołuje się na trzy lata. Na kadencje roczną komisja powołuje swojego przewodniczącego. 
Rozstrzygnięcia komisji podejmowane są drogą uchwały i są one ostateczne. Podawane są one do ogólnej wiadomości w zespole. 
Sprawy pod obrady są przekazywane w formie skargi organu, którego kompetencje zostały naruszone. Organ, którego uchybienie ustaliła komisja statutowa musi naprawić skutki swojego działania w ciągu 3 miesięcy od daty ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję. 
W sprawach spornych, w których uczestniczy uczeń, przyjmuje się następujący tryb postępowania :uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy; wychowawca wspólnie z ze stroną skarżącą ustalają możliwe rozstrzygnięcia sporu; wychowawca klasy przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy innej klasy (którego sprawa dotyczy) i wspólnie starają się rozstrzygnąć zaistniały spór; sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne. 
Rozdział VII 
Organizacja zespołu szkolno-przedszkolnego 
§19
 
Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi 6 lat. 
Po zakończeniu klasy III uczniowie szkoły podstawowej kontynuują naukę w Szkole Podstawowej w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41a. 
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
W ramach zespołu szkolno-przedszkolnego funkcjonuje jeden oddział przedszkolny. 
Oddział przedszkolny liczy nie więcej niż 25 dzieci. 
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. 
Organizację pracy oddziału przedszkolnego ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora zespołu z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny dziecka. 
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora zespołu i rady rodziców. 
Rada Gminy ustala wysokość opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatność za korzystanie z wyżywienia przez pracowników. 
§20 
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, w którym prowadzi się nauczanie zintegrowane, zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania. 
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust. 2. 
Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i inne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, między klasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. zielone szkoły, obozy), w miarę posiadanych przez zespół środków finansowych. 
Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu zespołu nie powinna być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 osób. 
Rozdział IX 
Organizacja i zadania biblioteki szkolnej 
§21 
Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych , doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacyjnych. 
Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy zespołu, rodzice. 
Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę. 
Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów po zakończeniu zajęć lub przed ich rozpoczęciem. 
Organizacja biblioteki szkolnej: 
planowanie i sprawozdawczość - opracowanie planów pracy i sprawozdań z działalności, 
gromadzenie zbiorów (lektury, publikacje, ogólno-informacyjne i popularnonaukowe, literatura piękna, beletrystyka itp.), 
rozmieszczenie i konserwacja zbiorów - zabezpieczenie księgozbioru, 
ewidencja zbiorów, 
opracowanie biblioteczne zbiorów - znakowanie, katalogi, 
udostępnianie zbiorów. 
Do zadań biblioteki szklonej należy: 
rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposobieniem ich do samokształcenia; 
kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów; 
wdrażanie czytelników do poszanowania książki i innych materiałów bibliotecznych; 
rozwijanie różnych form samorządności i gotowości do pracy społecznej; 
udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej, samokształceniu, doskonaleniu zawodowym, pracy twórczej; 
współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, ich osiągnięć i trudności; 
wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic rozwojowych dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych; 
rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów; 
otaczanie opieka uczniów zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych. 
Zadania nauczyciela bibliotekarza: 
udostępnianie księgozbioru, czasopism itp., 
gromadzenie, przechowywanie i konserwacja zbiorów, 
opracowanie biblioteczne zbiorów, 
urządzenie pomieszczeń bibliotecznych, 
popularyzowanie czytelnictwa, 
organizacja aktywu bibliotecznego, 
współpraca z nauczycielami w celu aktualizowania księgozbioru i rozwijania czytelnictwa, 
posługiwanie się bibliografią i innymi źródłami informującymi o drukach i materiałach bibliotecznych, 
przygotowanie sprawozdań z działalności biblioteki, 
organizowanie wieczorów bajek i poezji, konkursów itp., 
opracowanie regulaminu działania biblioteki szkolnej, 
udział w kontroli księgozbioru (scontrum); 
odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki. 
Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do tygodniowego planu zajęć, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
W miarę możliwości nauczyciel - bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, z bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi, z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami nad rozwijaniem kultury czytelniczej uczniów, nad wzbogacaniem zbiorów i wyposażenia biblioteki. 
Współpraca ta obejmuje m. in.: 
poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów (np. na zebraniach rodzicielskich), popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej, udział rodziców w imprezach czytelniczych, 
wymiana materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną a innymi bibliotekami i ośrodkami informacyjnymi, 
informowanie użytkowników o zbiorach, warsztacie informacyjnym, dniach i godzinach otwarcia najbliższych bibliotek: publicznej, pedagogicznej, fachowej, naukowej i zachęcenie do korzystania z nich: 
organizowanie wycieczek do bibliotek różnych sieci i ośrodków informacji (bądź pomoc nauczycielom w ich organizacji), 
organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w lekcjach bibliotecznych i różnych formach pracy z czytelnikiem prowadzonych przez inne biblioteki, 
uzgadnianie rocznych planów w zakresie gromadzenia zbiorów, prowadzenia działalności informacyjnej, 
uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych (wystawy książek, spotkania autorskie, odczyty) przygotowywanych przez różne organizacje społeczne i instytucje kulturalne. 
Rozdział X 
Organizacja nauczania, wychowania i opieki 
§22 
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora zespołu z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. 
Arkusz organizacji jest przygotowywany do dnia 30 kwietnia każdego roku. 
Kurator oświaty opiniuje arkusz organizacyjny zespołu przed jego zatwierdzeniem przez organ prowadzący placówkę, który czyni to do dnia 30 maja danego roku. 
Arkusz organizacyjny określa w szczególności: 
liczbę uczniów zapisanych i uczęszczających do zespołu; 
liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 
ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych zgodną z ramowym planem nauczania ogłaszanym w formie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, finansowanych przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych. 
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji zespołu dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Edukacja na poziomie klas I-III ma charakter zintegrowany. 
Działalność edukacyjna szkoły wyznaczona jest w szczególności przez: 
szkolny zestaw programów nauczania, który - uwzględniając wymiar wychowawczy - obejmuje całą działalność zespołu z punktu widzenia dydaktycznego, 
program wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. 
Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy szkoły tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całego zespołu jak i każdego nauczyciela. 
§23 
Zespół szkolno-przedszkolny organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, w tym również pomoc materialna poprzez: 
diagnozowanie środowiska ucznia; 
rozpoznawanie potencjalnych możliwości ucznia, jego indywidualnych potrzeb i umożliwianie ich zaspokojenia; 
rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 
organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznych; 
podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych i wspieranie nauczycieli w tym zakresie; 
prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców; 
wspieranie uczniów i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne; 
wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców; 
organizowanie pomocy materialnej uczniom szczególnie zdolnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; 
kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu rozpoznania zaburzeń, problemów i niepowodzeń oraz uzyskania porady co do dalszej pracy z uczniem; 
wnioskowanie o objęcie opieką rodziny przez ośrodek pomocy społecznej, kuratora sądowego; 
organizacji nauczania indywidualnego zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 
§24 
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom polega na: 

nieodpłatnym korzystaniu z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej zarówno przez uczniów jak i rodziców czy nauczycieli; 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej na wniosek rodziców, nauczycieli, a także samego ucznia; 
współpracy opartej na organizowaniu porad dla uczniów, rodziców, nauczycieli; 
konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców; 
organizowaniu zajęć specjalistycznych jak logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne i inne zajęcia terapeutyczne; 
koordynowaniu zadań realizowanych na rzecz uczniów; 
działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 
współpraca z wydziałem prewencji - Policja polegająca na pogadankach, interwencjach i udziale w zajęciach; 
wnioskowanie do organu prowadzącego o przyznanie pomocy materialnej uczniom w formie stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce, zasiłki losowe; 
organizowanie pomocy materialnej przez współpracę z zakładami pracy, osobami fizycznymi pragnącymi przekazać darowiznę; 
pozyskiwanie sponsorów na pokrycie opłaty za "Zieloną szkołę". 
§25 
Organizacja i formy współdziałania zespołu szkolno-przedszkolnego z rodzicami w zakresie nauczania, współdziałania i profilaktyki polegają na: 

organizowaniu spotkań z rodzicami (wywiadówka) według ustalonego wcześniej harmonogramu; 
indywidualnych kontaktach wychowawcy klasy z rodzicami, prawnymi opiekunami w zależności od potrzeb; 
rozpoznawaniu warunków środowiskowych; 
odwiedzinach wychowawcy w domu rodzinnym ucznia; 
współpracy z rodzicami w wyrównywania braków w edukacji ucznia; 
współpracy z rodzicami w zakresie objęcia ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi; badaniem w poradni psychologiczno- pedagogicznej, szkolnictwem specjalnym; 
udział dyrektora w kwartalnych spotkaniach Rady Rodziców, przyjmowanie wniosków do realizacji; 
indywidualne kontakty dyrektora z rodzicami w zakresie postępów w nauce, kłopotów wychowawczych, potrzebie udzielenia pomocy materialnej uczniowi, rodzinie; 
gromadzenie funduszy na koncie Rady Rodziców na rzecz uczniów; 
pedagogizację rodziców; 
monitorowanie efektów działań szkoły wśród rodziców i uczniów; 
realizację wniosków rodziców dotyczących pracy zespołu; 
współpracę przy tworzeniu i opiniowanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemy Oceniania, Statutu Zespołu, Programu Rozwoju. 
§26 
W zespole funkcjonuje szkolny program wychowawczy i profilaktyki, który jest uchwalany przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 
Rozdział XI 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
§27
 
W zespole szkolno-przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. 
Zasady zatrudniania nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 
Zasady zatrudnienia, prawa i obowiązki innych pracowników określa Kodeks Pracy. 
Pracownicy obsługi wypełniają obowiązki określone w przydziałach czynności (zakresy obowiązków). 
§28 
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowanie godności osobistej ucznia. 
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 
odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
kształtowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego, 
kształtowanie kultury uczniów poprzez kultywowanie tradycji patriotycznych, lokalnych i szkolnych, 
wprowadzanie jawnych i obiektywnych kryteriów oceny pracy uczniów,
dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt, 
wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 
bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie każdego z nich, 
udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, 
doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 
kształcenie i wychowywanie w umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. 
Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby w szczególności uczniowie: 
znajdowali w zespole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze indywidualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym), 
rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 
mieli świadomość życiowej użyteczności edukacji na danym etapie, 
stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i innych, wolność własną i wolność innych, 
poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie; 
uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, 
przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 
kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli współdziałać i współtworzyć w zespole wspólnotę nauczycieli i uczniów; 
stosowali zasady bezpieczeństwa w podejmowanych działaniach; 
kierowali się zasadami zdrowego trybu życia i uznawali zdrowie i życie jako najwyższe dobro. 
Obok zadań wychowawczych nauczyciele winni wykonywać również działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia. 
Konieczne jest podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 
Nauczyciele mając na uwadze ogólny cel edukacji, którym jest osobowy rozwój ucznia, winni współdziałać na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy i umiejętności i postaw. 
§29 
Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca. 
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
Formy spełniania zadań nauczyciela - wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 
tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 
inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów, 
podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4: 
otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 
planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 
ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 
współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 
utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, a także współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swych działaniach, włączanie ich w sprawy życia klasy i zespołu, 
współpracuje z innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 
szczególną opieką otacza uczniów zaniedbanych przez rodziców lub ze środowisk zagrożonych moralnie. 
Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez: 
zwrócenie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i organami zespołu przyczyn niepowodzeń i uzgadniając środki zaradcze, 
badanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć szkolnych i zapobiega im, 
stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu koleżeństwa i przyjaźni,
kierowanie pracą społeczną na rzecz zespołu i klasy (przydzielanie zadań, współpracą podczas ich wykonywania, ocena wykonanej pracy, udziela pochwał, nagan), 
współorganizowanie z zespołem klasowym, różnego rodzaju imprez,
współpracę z higienistką szkolną, dbałość o higienę i zdrowie uczniów, 
występowanie do komitetu rodzicielskiego lub powołanych do tego celu organizacji, o pomoc materialną dla najbardziej potrzebującym,
odwiedzanie uczniów w domu, prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami, omawianie problemów wychowawczych na zebraniach organizowanych co dwa miesiące wg harmonogramu sporządzonego przez dyrektora. 
Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 
§30 
Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy: 

odpowiedzialność za życie zdrowie i bezpieczeństwo dzieci; 
tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 
prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i odpowiedzialność za jej jakość; 
współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowana pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną, 
współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, zaznajomienie rodziców (prawnych opiekunów) z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale; uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 
prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie tych obserwacji; 
nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą zespołu; 
nauczyciel oddziału przedszkolnego organizuje stałe spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przynajmniej 1 raz na półrocze. 
Rozdział XII 
Uczniowie, prawa i obowiązki 
§31 
Wszyscy pracownicy zespołu są zobowiązani do przestrzegania "Konwencji Praw Dziecka" przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 roku. 
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły ustalane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przyjmowania uczniów do szkół. 
Obowiązek szkolny trwa od 7 roku życia do 18 roku życia. 
Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie spoza obwodu, po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły, w obwodzie której uczeń mieszka. 
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat. 
W przypadkach uzasadnionych poważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok. 
Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychiczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 
Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem. 
Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie: 
świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 
w przypadku przyjmowania do szkoły podstawowej ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, 
świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 
Dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej. Przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka spoza jej obwodu szkolnego wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 
Do szkoły podstawowej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia, do 13, nie później niż 18 roku życia. 
§32 
Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
Do oddziału przedszkolnego można również przyjąć dziecko 2,5 letnie rodziców pracujących lub matki samotnie wychowującej dziecko za zgodą nauczycielki grupy. 
Do oddziału przedszkolnego dzieci przyjmowane są na podstawie złożonego przez rodziców wniosku. 
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2001 roku dzieci do oddziału przedszkolnego przyjmowane są w następującej kolejności: 
dzieci 6-letnie; 
dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy, oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów; 
dzieci z rodzin zastępczych. 
Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do: 
właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego, opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dziecka, jego zainteresowań, zdolności i poziomu rozwoju intelektualnego; 
podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 
opieki pedagogicznej w przypadku nie uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (religia, język niemiecki), 
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 
poszanowania jego godności osobistej. 
Dziecko może być skreślone z listy wychowanków oddziału przedszkolnego decyzją dyrektora zespołu w uzgodnieniu z komitetem rodzicielskim , organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny w następujących przypadkach: 
na prośbę rodziców; 
nieusprawiedliwionej nieobecności - powyżej 1 miesiąca; 
niedotrzymania terminów płatności - powyżej 1 miesiąca; 
nieprzestrzegania regulaminu zespołu - zawsze jednak z uwzględnieniem dobra dziecka. 
Rodzicom dziecka skreślonego z listy wychowanków oddziału przedszkolnego przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego w terminie 14 dni od daty wydania decyzji. W tym okresie dziecko ma prawo uczęszczania do oddziału przedszkolnego jeśli nie ma rygoru wykonalności zgodnie z KPA. 
§33 
Uczeń ma prawo do: 
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 
korzystania z doraźnej pomocy finansowej, 
życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia zespołu a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 
rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów, 
sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 
pomocy w przypadku trudności w nauce; 
korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego, 
korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 
wpływanie na życie zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w zespole, 
poszanowania godności własnej i nietykalności osobistej, 
jawnego i pełnego wyrażania swoich poglądów, jeżeli nie narusza niczyjej godności osobistej oraz postanowień Statutu Zespołu, 
przedstawiania swoich problemów nauczycielom i wychowawcy oraz uzyskania wyjaśnień, odpowiedzi, a także pomocy z prawem do zachowania tajemnicy, 
uzyskania dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce, w miarę możliwości organizacyjno-finansowych zespołu. 
Ponadto uczeń ma prawo: 
do jawnej i przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności, 
do powiadomienia go z wyprzedzeniem jednego tygodnia o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości (w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian tego typu). 
Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy socjalnej przydzielonej w miarę możliwości szkoły, według zasad określonych odrębnymi przepisami. 
Uczeń ma prawo do odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii, nie należy w związku z tym zadawać dodatkowych prac domowych na czas ich trwania. 
Uczniowie mogą uczestniczyć w wycieczkach organizowanych przez zespół. 
Uczeń może reprezentować zespół na konkursach przedmiotowych, przeglądach i zawodach sportowych, a także reprezentować zespół poza jej obrębem za zgodą dyrektora. 
Każdy uczeń ma czynne i bierne prawo wyborcze do Samorządu Klasowego i Samorządu Szkolnego. 
Uczeń ma prawo do zrzeszania się w organizacjach działających na terenie zespołu i poza jej obrębem, których działalność nie jest sprzeczna z Konstytucją RP. 
§34 
Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do: 

właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dziecka, jego zainteresowań, zdolności i poziomu rozwoju intelektualnego; 
podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 
opieki pedagogicznej w przypadku nie uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (religia, język niemiecki); 
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 
poszanowania jego godności osobistej. 
§35 
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie zespołu, a zwłaszcza dotyczących: 
poszanowania tożsamości narodowej, lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji, 
systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu zespołu, 
przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz godnego zachowania się poza zespołem, 
odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 
godnego reprezentowania zespołu, 
przeciwdziałania wszelkim przejawom nietolerancji, przemocy, brutalności i wulgarności, 
wystrzegania się wszelkich szkodliwych dla zdrowia nałogów, 
podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom innych organów zespołu, 
dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w zespole. 
Od decyzji organów samorządu uczniowskiego uczniowi przysługuje prawo odwołania się do wychowawcy klasy, a w sprawach szczególnej wagi - do dyrektora. 
§36 
Nagrody przyznaje się uczniom wyróżniającym się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej. 
Rodzaje nagród: 
wyróżnienie wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę klasy, dyrektora, 
wyróżnienie przez dyrektora wobec uczniów poszczególnych klas, wobec uczniów całego zespołu, 
nagroda Rady Rodziców przyznawana na wniosek Rady Pedagogicznej, 
i inne. 
Nagrody mogą być przyznawane również wyróżniającemu się zespołowi uczniów. 
Kary za wykroczenie uczniowskie: 
upomnienie przez nauczyciela lub wychowawcę w indywidualnej rozmowie, 
upomnienie wobec klasy przez nauczyciela lub wychowawcę, 
nagana z ostrzeżeniem, przedstawienie wniosku o ukaranie dyrektorowi, 
nagana udzielona przez dyrektora w obecności rady pedagogicznej, 
przeniesienie ucznia do innego oddziału, o przeniesieniu decyduje rada pedagogiczna, 
przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty. 
Zespół szkolno-przedszkolny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia rodziców, opiekunów ucznia o zastosowaniu wobec niego kar za wykroczenia uczniowskie. 
Wykonanie kary, o której mowa w ust. 4 pkt c, d, e, f może być zawieszone na czas próby - nie dłużej niż pół roku - jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady rodziców, rady pedagogicznej lub młodzieżowej organizacji szkolnej.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od kary w terminie nie dłuższym niż 14 dni do dyrektora zespołu. 
Określa się następujący tryb odwołania od wyznaczonej kary: 
pisemny wniosek rodziców o uchylenie kary z podaniem powodu odwołania się; 
przedłożenie wniosku do ustalenia zasadności odwołania; 
podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną w sprawie zasadności kary; 
pisemna informacja o rozpatrzeniu wniosku do rodziców ucznia ukaranego. 
§37 
Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku: 

umyślnego popełnienia czynu o znamionach przestępstwa; 
szczególnie rażącego naruszenia obowiązków ucznia określonych w Statucie; 
braku przynależności ucznia do obwodu szkoły. 
§38 
Zespól szkolno-przedszkolny stwarza warunki pobytu zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez działalność wychowawczą i zapobiegawczą: 
właściwą liczbę sal lekcyjnych i pomieszczenia do ćwiczeń gimnastycznych; 
przestronne korytarze i klatki schodowe; 
dyżury podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzach; 
promocję zdrowia psychicznego; 
promocję zdrowego stylu życia; 
informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach, 
przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
Rozdział XIII 
Postanowienia końcowe 
§39 
Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§40 
Obsługę księgową zespołu szkolno-przedszkolnego w Górkach Śląskich prowadzi Urząd Gminy w Nędzy. 

§41 
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy. 
Statut może być zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej, w trybie przewidzianym do jego uchwalania. 
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 roku. 

Rejestr zmian strony Statut

Podmiot udostępniający informację
UG Nędza
Pierwsza publikacja
Pietrasz Leszek 2015-01-20 10:21:18
Aktualizacja publikacji
Pietrasz Leszek 2015-01-20 11:04:27
Wytworzenie publikacji
UG Nędza 2015-01-20 11:04:24
Zatwierdzenie
UG Nędza 2015-01-20 11:04:24
Rejestr zmian
Drukuj Liczba odwiedzin: 2522